Detail předmětu

Bezpečnost práce se zemními stroji

FSI-NB0Ak. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na bezpečnostní předpisy platné pro práci se zemními stroji. Předmět se zabývá průzkumem staveniště, zajištěním výkopových prací, podmínkami práce zemních strojů, povinnostmi obsluhy strojů, zakázanými manipulacemi se stroji, způsobem přepravy strojů po veřejných komunikacích a pod.

Výsledky učení předmětu

Absolvování tohoto kurzu je povinné pro všechny zájemce o získání oprávnění k řízení zemních strojů. Studenti získají znalosti, které musí mít vedoucí pracovník řídící činnost pracovních kolektivů provádějících zemní práce. Jeho řídící práce musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a zákonnými normami.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky, vyšší matematiky, částí strojů a jejich mechanismů, fyziky materiálů a základů elektrotechniky.

Doporučená nebo povinná literatura

VANĚK, Antonín. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: Academia, 2003. Česká matice technická (Academia). ISBN 8020010459. (CS)
Zákon 262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce ze dne 21. dubna 2006 In: Sbírka zákonů České republiky.2006. (CS)
VANĚK, Antonín. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: Academia, 2003. Česká matice technická (Academia). ISBN 8020010459. (CS)
Zákon 262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce ze dne 21. dubna 2006 In: Sbírka zákonů České republiky.2006. (CS)
ČSN EN 474-1+A5. Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky. ÚTNM, Praha, 2018 (CS)
ČSN EN 474-2+A1 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery, UTNM, Praha, 2009 (CS)
ČSN EN 474-3+A1 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače, UTNM, Praha, 2009 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Součástí výuky mohou být exkurze do firem, které vyrábí nebo provozují zařízení z tématického okruhu výuky.

Způsob a kritéria hodnocení

Prezentace ve cvičení: Prověření znalostí bezpečnostních předpisů

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy nebezpečných činností ve smyslu vyhlášek a zákonů. Studenti se seznámí s povinnostmi obsluhy strojů, s povinnostmi nadřízených pracovníků (stavbyvedoucích, vedoucích pracovních čet) zejména z pohledu vytvoření bezpečného pracovního prostředí a zamezení vzniku úrazů a havárií při ovládání zemních strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka na přednášce je nepovinná.
Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor M-ADI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výklad pojmů
2. Legislativa. Zákoník práce
3. Povinnosti zaměstnavatelů
4. Vymezení a příprava staveniště (pracoviště)
5. Zajištění výkopových prací
6. Ochranná pásma (vedení VN, plynovody, ropovody, silnice, železnice aj.)
7. Povinnosti obsluhy stroje před zahájením práce
8. Provozní podmínky strojů
9. Zakázané manipulace se zemními stroji
10. Spolupráce jeřábníka s vazačem (signalistou)
11. Zabezpečení strojů při přerušení nebo ukončení práce
12. Přeprava strojů po vlastní ose
13. Přeprava strojů na podvalníku

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1,2. Procvičování základních předpisů.
3,4. Promítání instruktážních filmů.
5,6. Praktická ukázka údržby a oprav u vybrané firmy.
7,8. Praktická ukázka práce se stroji v terénu.
9,10. Tvorba testů pro školení bezpečnosti práce.
11,12. Exkurze u firmy.
13. Exkurze u firmy.