Detail předmětu

Vybrané statě z obrábění

FSI-HTRAk. rok: 2018/2019

Speciální statě z technologie obrábění, které uzavírají studium oboru strojírenská technologie.
Zahrnují výběr speciálních technologických metod a poznatků se zaměřením na automatizované výrobní procesy.

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu mají zvládnout obecné přístupy interpretace technologických veličin a osvojit si specializované technologické procesy obrábění, zejména tvarových a vysoce přesných ploch.

Prerekvizity

Technologické charakteristiky obráběcích metod, obráběcí stroje, řezné nástroje.

Doporučená nebo povinná literatura

AB SANDVIK COROMANT - SANDVIK CZ, s.r.o. Příručka obrábění - Kniha pro praktiky. Přel. M. Kudela. 1. vyd. Praha: Scientia, 1997. Přel. z: Modern Metal Cutting - A Practical Handbook. ISBN 91-97 22 99-4-6. (CS)
Kocman, K. (2004): Speciální technologie - Obrábění. Nakladatelství CERM, Brno, 227 s. ISBN 80-214-2562-8. (CS)
WALKER, J.R. Machining Fundamentals. The Goodheart-Wilcox Company, Inc., Tinlez Park, Illinois, 7th ed., 2004, pp. 640, ISBN 1-59070-249 (EN)
Forejt, M. a Píška, M. (2006): Teorie obrábění, tváření a nástroje. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno. ISBN 80-214-2374-9. (CS)
TRENT, E. M., and P. K. WRIGHT. Metal Cutting. Fourth Edition. Butterworth-Heinemann. Boston, Oxford, Auckland, Johannesburg, Melbourne, New Delhi, 2000, pp. 446. ISBN 0-7506-7069-X. (EN)
KOCMAN, Karel. Speciální technologie - Obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 227 s. ISBN 80-214-2562-8. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu:
- účast ve cvičeních,
- zpracování požadovaných elaborátů,
Zkouška bude mít písemnou a ústní část a výsledná klasifikace bude v souladu s článkem 12 a 13 platného Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit posluchače s vybranými technologickými metodami se zaměřením na
automatizované výrobní procesy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Při cvičení se kontroluje přítomnost posluchačů a aktivita práce. Způsob nahrazování zameškané výuky stanoví příslušný učitel.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývojové trendy v technologii obrábění
2. Technologické a ekonomické aspekty provozu CNC obráběcích strojů
3. Provozní spolehlivost obráběcích strojů
4. Statistická interpretace technologických veličin
5. Technologická identifikace kvality povrchu obrobené plochy
6. Obrábění tvrdých materiálů nástroji s definovanou geometrií břitu
7. Progresivní metody obrábění
8. Technologická analýza brousicího procesu I
9. Technologická analýza brousicího procesu II
10.Válcování závitů jako integrovaná součást obráběcího procesu
11.Technologie obrábění na soustružnických automatech
12.Přesnost polohování CNC obráběcích strojů
13.Dokončovací metody obrábění

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Technologické a ekonomické parametry provozu CNC obráběcích strojů
2. Kvantifikace provozní spolehlivosti obráběcích strojů
3. Statistická interpretce technologických veličin
4. Teoretické hodnoty parametrů struktury povrchu soustružených ploch
5. Kvantifikace parametrů přesnosti obráběcího procesu soustružení I
6. Kvantifikace parametrů přesnosti obráběcího procesu soustružení II
7. Závislosti parametrů struktury povrchu na posuvu při soustružení I
8. Závislosti parametrů struktury povrchu na posuvu při soustružení II
9. Technologická analýza brousicího procesu I
10.Technologická analýza brousicího procesu II
11.Kvalita povrchu soustružené a válečkované plochy
12.Návrh polotovaru pro válcování závitu
13.Zápočet

eLearning