Detail předmětu

Makroekonomie

FSI-HMKAk. rok: 2018/2019

Cílem předmětu je zprostředkovat studujícím nezbytné penzum znalostí pro pochopení základních principů makroekonomie. V rámci předmětu budou objasněna východiska ekonomického myšlení, vztahy mezi nabídkou a poptávkou na trzích výrobků a služeb a trzích výrobních faktorů, přístupy k měření makroekonomického výstupu, faktory podmiňující ekonomický růst a v neposlední řadě klíčové otázky vztahující se k trhu peněz a hospodářské politice. Předmět "Makroekonomie 1" se v teoretické rovině opírá o současné ekonomické teorie hlavního proudu.

Výsledky učení předmětu

Studující porozumí principům ekonomického myšlení v kontextu ekonomických teorií hlavního proudu. Součástí kompetencí je rovněž pochopení mechanismu fungování národní ekonomiky, definování její rovnováhy a propojení národního hospodářství s vnějším ekonomických prostředím. Studující porozumí významu znalostí makroekonomických teorií z pohledu managementu podnikatelských subjektů, což jej podpoří v procesu rozhodování, tzn. v analytické práci předpokládající znalosti o vývoji vnějšího ekonomického prostředí vedoucí k lepším výsledkům v rámci operativního a strategického řízení podnikatelských subjektů.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy a všeobecný přehled o vývoji ekonomické situace v ČR a ve světě stejně jako znalosti matematických principů v ekonomii a schopnost jejich aplikace na modelových příkladech.

Doporučená nebo povinná literatura

KUČEROVÁ, V. Makroekonomie 1. Brno: CERM, 2013. 126 s. ISBN: 978-80-214-4798- 1.
JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 332 s. ISBN 978-80-247-3258-9.
SAMUELSON, P.A.; NORDHAUS, W.D. Ekonomie. 18.vyd. Praha: NS SVOBODA, 2010. 775 s. ISBN 80-205-0590-3. (CS)
LIŠKA,V a kol. Makroekonomie , 2.vyd. Praha, Professional Publishing, 2004,928s., ISBN 80-86419-51-1
SOUKUP, J., POŠTA, V. a kol. Makroekonomie. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2.
HOLMAN,R. a kol. Ekonomie. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 720 s. ISBN 978-80-7400-006-5. (CS)
Pontus Rendahl; Fiscal Policy in an Unemployment Crisis, The Review of Economic Studies, Volume 83, Issue 3, 1 July 2016, Pages 1189–1224, https://doi.org/10.1093/restud/rdv058 (EN)
MANKIW, N. G. Principles of Macroeconomics. 7th Edition. Cengage Learning, 2015. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek, které mají charakter výkladu principů, teorií a metodologie dané disciplíny, a dvouhodinových cvičení. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách a rovněž jsou zaměřena na zvládnutí početních úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Studující získá zápočet, pokud obdrží minimálně 15 bodů z 30 možných bodů udělovaných na cvičeních a splní podmínku 75% účasti na cvičeních. Body budou udělovány za znalosti na cvičeních a zápočtový test, ze kterého musí student získat minimálně 10 bodů. Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná (odborný test) případně ústní (ústní dozkoušení). V úvahu se berou ucelené znalosti makroekonomie ve všech zásadních souvislostech. Maximální počet - 70 bodů, student musí získat minimálně 35 bodů. Při celkovém hodnocení se body ze cvičení a z testu sčítají. Student může požádat o ústní přezkoušení.
Stupnice pro výslednou klasifikaci
(student může získat ze cvičení max. 30 bodů a max.70 bodů ze zkoušky, tj.celkem 100 bodů):
A: 90-100 bodů
B: 80-89 bodů
C: 70-79 bodů
D: 60-69 bodů
E: 50-59 bodů
F: méně než 50 bodů

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je pochopení klíčových makroekonomických teorií v rozsahu kladeném na studujícího vysokých škol ekonomického zaměření. Studující se seznámí se základními pojmy, principy a teoriemi stejně jako s aplikační rovinou v kontextu hospodářské politiky státu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky na cvičení je plně v kompetenci cvičícího. Podmínkou udělení zápočtu je splnění kritéria 75% povinné účasti na cvičeních, prokázání znalostí na cvičeních, úspěšné absolvování zápočtového testu a získání minimálně 15 bodů ze 30 možných.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do makroekonomie - principy ekonomie, ekonomické myšlení.
2. Trh, tržní mechanismus. Nerovnovážný trh, neefektivnost, typy tržních struktur.
3. Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Sklon a posun křívek AS a AD.
4. Měření výkonnosti ekonomiky, ukazatele typu produkt a důchod.
5. Pojetí makroekonomické rovnováhy, modely makroekonomické rovnováhy-klasický, keynesiánský a neokeynesiánský.
6. Teorie hospodářského cyklu. Ekonomický růst a modely ekonomického růstu.
7. Teorie peněz, poptávka a nabídka na trhu peněz, peněžní multiplikátor, centrální banka, sektor komerčních bank.
8. Trh práce, nezaměstnanost. Rovnováha na trhu práce.
9. Inflace, druhy inflace, inflace a nezaměstnanost, teorie Phillipsovy křivky.
10. Fiskální politika - státní rozpočet, veřejné finance, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika.
11. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
12. Teorie mezinárodního obchodu, vnější měnová a obchodní politika, volný obchod, protekcionismus, vývoj měnových kurzů.
13. Makroekonomické cíle, účinnost hospodářské politiky, magické n-úhelníky, funkce státu v tržní ekonomice.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu. Základní ekonomické pojmy.
2. Trh a tržní mechanismus, řešení příkladů na principy trhu, cenovou elasticitu nabídky a poptávky, teorém pavučiny, principy čištění trhu a nastavování tržní rovnováhy.
3. Model AS–AD, formování křivek AS-AD, příklady na působení cenových a necenových faktorů na makroekonomické úrovni.
4. Měření výkonu ekonomiky, výpočet ukazatelů typu produkt a důchod a vzájemné vztahy mezi nimi.
5. Dvou-sektorový model důchod-výdaje, určení rovnováhy v modelu Keynesiánských kříž pro dvousektorovou ekonomiku a factory ovlivňující změnu rovnovážného stavu.
6. Trh peněz a peněžní multiplikátor, princip tvorby depozitních peněz v ekonomice a jejich vztahu k hospodářskému výkonu státu.
7. Trh práce a nezaměstnanost, principy utváření nabídky a poptávky na trhu práce, řešení tržních selhání a neefektivity na tomto trhu.
8. Měření inflace, vliv změn cenové hladiny na ekonomiku a principy kalkulace míry inflace ve státě.
9. Příčiny a fáze hospodářského cyklu, hospodářský cyklus ČR, identifikace faktorů vyvolávajících cyklické změny v ekonomice a projevů fází hospodářského cyklu v reálném ekonomickém životě.
10. Typy fiskální politiky, státní rozpočet, principy jeho utváření a jeho vliv na vývoj ekonomické situace ve státě.
11. Typy monetární politiky a důvody jejich uplatnění, rozbor vlivu monetární politiky na makroekonomickou situaci ve státě, politika ČNB.
12. Platební bilance, účtování na účtech platební bilance, měnové kursy a identifikace faktorů působících na oslabování a posilování měny.
13. Písemná zápočtová práce.