Detail předmětu

Teorie a vývoj urbanismu

FA-D02Ak. rok: 2018/2019

Předmět prezentuje teoretické souvislosti a historické i aktuální trendy v urbanismu. Cílem předmětu je získání hlubších, kontextuálních znalostí jednotlivých témat. Důraz je kladen na pochopení souvislostí s rozvojem soudobého města. Každé prezentované téma je doplněno následným seminářem.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Student si prohloubí teoretické znalosti z předchozího studia o urbanismu a jeho moderním vývoji. Studenti si osvojí nové teoretické poznatky o soudobém urbanismu, a soudobém rozvoji sídel a osídlení, seznámí se s trendy urbanistického rozvoje. Seminární práce je zaměřena na formulaci základních principů udržitelného rozvoje vybraného území.

Prerekvizity

Profesní znalosti a přehled z magisterského studia zaměřeného na architekturu a urba-nismus, základní znalosti vývoje měst.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je vedena formou rozboru seminární práce. Studenti si po dohodě s vyučujícím zvolí téma, které podrobně rozpracují v závěrečné seminární práci. Průběžně zpracovávají diskusní témata do jednotlivých seminářů. Získání poznatků je podmíněno aktivním zapojením studentů do výuky v seminářích a jejich samostatným studiem literatury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět prezentuje teoretické souvislosti a historické i aktuální trendy v urbanismu. Cílem předmětu je získání hlubších, kontextuálních znalostí jednotlivých témat. Důraz je kladen na pochopení souvislostí s rozvojem soudobého města. Každé téma je doplněno seminářem.
Přehled urbanistických teorií a oborů (doc. Wittmann): Urbanistické navrhování, kompozice a problematika rozvoje současných sídel se zřetelem k udržitelnosti a k soudobým urbanistickým trendům. Významné urbanistické teorie ovlivňující současnost. Zdůrazněny jsou poznatky s dopady do oblasti urbanistického výzkumu.
Vývojové trendy a teorie v urbanismu do 18. století včetně (prof. Koutný): Historický vývoj stavby měst od jeho počátků do konce novověku v 18. století. Cyklus postupuje od vzniku pevných sídel v předměstském období s počátky zemědělství, starověkou stavbu měst, středověkou stavba měst a novověkou stavba měst. V historických epochách vznikaly sídelní struktury rozdílných úrovní, odrážející rozvoj lidstva. Principy uspořádání typů měst v jednotlivých historických epochách.
Vývojové trendy a teorie v urbanismu 19. století (MArch. Kristek): Klasická urbanizace doprovázející společensko-ekonomické změny v 19. století. Základní příčiny demografického i geografického růstu měst s důrazem na tzv. průmyslové město, dobovou reflexi urbanizačních procesů i vznik moderní disciplíny urbanismu. Presentace nejznámějších urbanistických příkladů 19. století (Paříž, Vídeň a Barcelona).
Vývojové trendy a teorie v urbanismu 20. století (doc. Havliš, MArch. Kristek):Teorie plánování měst v meziválečném období, kritické situaci a podmínkám vzniku CIAM a Athénské charty, s dobovými souvislostmi s německou, holandskou a ruskou avantgardou. Vznik disciplíny územního plánování a její historii v Československu, po jednotlivých desetiletích od vzniku republiky až do 70. let 20. století. Vliv brněnské urbanistické školy na období po druhé světové válce.
Vývojové trendy historické a současné vesnice (prof. Urbášková): Stručný přehled historického vývoje venkovského prostoru a krajiny, souvislosti s hospodařením v zemědělství a prostorovou strukturou a typologií vesnic, socioekonomické změny a jejich dopad na formování vesnice jako sídla. Venkovský prostoru v soudobé civilizaci ovlivněné globalizací, soudobé trendy udržitelného rozvoje vesnice a venkovského prostoru.
Soudobé urbanistické trendy (doc. Havliš): Stručný přehled socioekonomických změn po druhé světové válce, postupná negace modernistických teorií, kritika dopadů principů Athénské karty. Politické rozdělení světa na Východ a Západ, vývoj rozdílných společenských a ekonomických východisek urbanistických teorií od konce 40.let do začátku 60.let. Postmodernistické trendy v kultuře západní společnosti ovlivňující teorie urbanismu, změny v plánování měst směřující k udržitelnosti. Rozpad bipolárního světa, vliv globalizace na formování soudobých postindustriálních měst. Presentace nových urbánních strategií reflektujících urychlený rozvoj světa.
Soudobé urbanistické realizace (Ing. arch. Františák): Rekapitulace modernistických teorií obsahující kritiku kompaktního města (Athénská charta, Le Corbusier, CIAM…). Realizované příklady modernistických principů funkcionalistického města s hodnocením kritiků (L.Krier, J,Gehl, J.Jacobsová...). jejich konfrontace na realizovaných částech měst v dobových souvislostech. Presentace příkladů stavby měst s tendencí návratu ke kompaktnímu městu na soudobých realizacích (města v Holandsku, Skandinávii, Německu a Francii). Závěrečné shrnutí současných trendů s výběrem témat a měst pro samostatnou seminární práci studenta.

Cíl

Prohloubení teoretických znalostí z magisterského studia o urbanismu a jejich moder-ním vývoji.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast minimálně na 4 seminářích, povinná účast a vystoupení na závěrečném seminá-ři. Při absenci na třech a více seminářích náhradní seminární práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  specializace URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor