Detail oboru

Urbanismus

FAZkratka: URBANAk. rok: 2018/2019

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 4 roky

Profil

Schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat na zvoleném problému,
zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.

Profesní profil absolventů s příklady

Vědecko-výzkumná pracoviště zaměřená na problematiku architektury a urbanismu.
Vysoké školy, na nichž se vyučuje obor architektura a urbanismus.
Orgány státní správy (odbory výstavby všech stupňů, odbory územního plánu apod.), specializovaných organizací a úřadů (např.památkové péče) apod.

Vstupní požadavky

Řádné ukončení magisterského studia v oboru architektura a příbuzných oborů na
vysokých školách v ČR a na školách architektury v zahraničí.
Úspěšné absolvování přijímacího řízení, ve kterém uchazeč prokazuje zájem i odborné předpoklady pro vědeckou práci.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Kontinuita rozvoje veřejných prostranství v malých městech

  V malých městech by se měla veřejná prostranství stát opět středobodem veřejného života. Ve dvacátém století jim často nebyla věnována patřičná péče a pozornost. Jejich obnova a další rozvoj musí vycházet z objektivního zhodnocení jejich stavu, celkové situace a možností jejich potenciálu.

  Školitel: Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.

 2. Problémy urbanistického rozvoje sídel v suburbáním území měst a možnosti jejich řešení

  Hlavní problémy suburbanizace souvisí s narušováním prostředí v území okolo města, v nárůstu dopravního zatížení a ve vyvolaných nákladech na vybavení v prostoru městské aglomerace. Práce by měla přispět k vymezení principů snižujících negativní dopady suburbanizačního procesu v našich městech. Předpokládá se zapojení do úkolů ústavu urbanismu.

  Školitel: Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.

 3. Proměny pěších zón v Evropě

  Prostorová a funkční struktura pěších zón se v minulosti proměňovala. Cílem je nalézt a stanovit předpoklady pro fungující formu pěších zón, která by vyhovovala potřebám současného města a zároveň by předjímala budoucí požadavky na dopravu ve městě.

  Školitel: Dokoupilová Pazderková Kateřina, Ing. arch., Ph.D.

 4. Prostor mezi domy jako determinant udržitelného urbánního rozvoje

  Nezastavěný prostor mezi domy může ovlivňovat místní ekologické parametry, hygienické poměry, ceny nemovitostí i způsob využívání území lidmi. Prostor mezi domy může ovlivnit environmentální, ekonomický a sociální pilíř udržitelného rozvoje města. Cílem disertační práce bude hledání vztahů mezi parametry prostorů mezi bytovými domy a kvalitou života ovlivňující urbánní udržitelnost.

  Školitel: Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.

 5. Respektování dochovaných prostorových architektonických a urbanistických hodnot městského území při jeho revitalizaci a dalším rozvoji

  Disertační práce by měla zabývat, v návaznosti na širší souvislosti ve struktuře města, objektivními principy pro akceptování a využití dochovaných prostorových architektonických a urbanistických hodnot městského území při obnově a revitalizaci prostředí města. Předpokládá se zapojení do úkolů ústavu urbanismu.

  Školitel: Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.

 6. Revitalizace církevních staveb a areálů pro sekularizovanou společnost

  Hledání nových aktuálních konceptů pro obnovu a revitalizaci církevních objektů a areálů v novém společenském a urbánním kontextu Téma je zaměřeno na zhodnocení potenciálu stávajících nevyužívaných nebo málo využívaných církevních staveb a areálů novými funkcemi při zachování jejich kulturní, architektonické a urbánní hodnoty.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 7. Revize přístupu k venkovských sídlům a územím v postagrárním období

  V období socialismu nastaly na venkově proměny, které přerušily kontinuum dosavadního vývoje. Revize přístupu k venkovských sídlům by měla vycházet jak z faktu proměny směru ekonomického rozvoje venkovského území, ale i z promyšlených přístupů k zachování kulturních hodnot venkova.

  Školitel: Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.

 8. Smart cities – nové urbánní strategie a taktiky v plánování měst

  Úsilí se zapojením dalších odborných disciplín k porozumění složitým procesům plánování měst nestačí. Nové trendy uplatňované v plánování měst s velkým podílem participace obyvatel jsou nazývané SMART CITIES. Aktuální urbánní strategie a taktiky SMART CITIES, vycházejí z principů udržitelnosti a jsou již úspěšně aplikovány v řadě evropských měst.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 9. Transformace soudobých sídel se zaměřením na proměny funkčně prostorové struktury v podmínkách udržitelného rozvoje

  Soudobá sídla, měnící se do postindustriální podoby, procházejí řadou proměn. Současné zřetele odkrývají možnosti různých pohledů na přístup a zacházení s potenciálem města a jeho prostředí. Žádoucí jsou takové proměny jejich struktury, které přispívající k naplnění faktorů udržitelnosti. Předpokládá se zapojení do úkolů ústavu urbanismu.

  Školitel: Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.

 10. Typologie soudobého města

  Pluralismus postmoderního období, globalizace a cíle udržitelného rozvoje kladou na uspořádání našich měst nové požadavky. Vyhoví naše sídla a jejich základní tradiční skladebné prvky i potřebám blízké budoucnosti? Bude to kompaktní nebo zahradní město?

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.

 11. Upadající území a areály v malých a středních městech a možnosti jejich revitalizace

  Opuštěné areály a území se často nacházejí v polohově cenných územích sídla. Uvážená revitalizace těchto prostorů může znamenat nejen výraznou proměnu v dotčeném území a posílit funkční a prostorovou atraktivitu dotčeného území, ale může být impulsem dalšího rozvoje v širším kontextu sídla.

  Školitel: Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.

 12. Urbanistická kompozice a Urban Design

  Urbanistická kompozice představuje termín používaný v české urbanistické teorii. Urban Design představuje termín používaný v anglické literatuře. Oba pojmy se částečně překrývají. Cílem disertační práce bude obsahové vymezení obou termínů, včetně jejich případné aplikace tak, aby výsledkem byla jedna homogenní teorie využitelná v české urbanistické teorii i praxi.

  Školitel: Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D01Základy vědecké prácecs0zimníPovinnýdrzkano
DA2Ochrana a obnova památekcs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU6Problémy městských centercs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D03Teorie architekturycs0letníPovinnýdrzkano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0letníPovinnýdrzkano
D011Základy vědeckého publikovánícs0letníPovinnýdrzkano
DA3Architektonický prostorcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA6Digitální zobrazovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU8Geografické informační systémycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA1Jazyk architekturycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU2Strategie rozvoje územního plánovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0letníPovinně volitelnýdrzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0zimníPovinnýdrzkano
DA11Krajinářská architekturacs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DA2Ochrana a obnova památekcs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU6Problémy městských centercs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA6Digitální zobrazovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU8Geografické informační systémycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA1Jazyk architekturycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU2Strategie rozvoje územního plánovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0letníPovinně volitelnýdrzkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0zimníPovinnýdrzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1rocnik_LS 3
2rocnik_ZS 2