Detail předmětu

Hudební režie

FEKT-MPC-HREAk. rok: 2019/2020

V tomto předmětu si studenti prohloubí znalost barev jednotlivých nástrojů a dále procvičí zabezpečení dynamické, intonační a tempové kontinuity jednotlivých záběrů. Seznámí se s dalšími formami zápisu hudebních děl různých hudebních stylů a žánrů. Prohloubí si spolupráci členů nahrávacího týmu s ohledem na psychologické aspekty komunikace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen ve vysoké míře:
- rozlišovat komponenty hudebního záznamu,
- analyzovat a charakterizovat barvu hudebních nástrojů,
- rozlišovat dynamickou kontinuitu, jednotu tempa jednotlivých záběrů a kontinuitu celku,
- dokázat pracovat v týmu,
- aplikovat při práci psychologické aspekty práce hudebního režiséra.

Prerekvizity

Je požadována schopnost rozlišovat komponenty hudebního záznamu, barvu nástrojů, dynamickou kontinuitu, jednotu tempa jednotlivých záběrů a kontinuitu celku.

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, V.: Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů. Výzkumná zpráva, AMU, Praha 2000.
Syrový, V. Hudební zvuk. Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, 1. vydání, 2009, ISBN 978-80-7331-161-2.
Vlachý, V.: 220 užitečných rad pro muzikanty, kteří se chystají natáčet v hudebním studiu, Muzikus 2000.
Šíp, L.: Pěvci před mikrofonem, Praha 1960.
Emmnert, F.: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000.
Burghauser, J., Špelda, A.: Akustické základy orchestrace, Praha, Panton 1967

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Cvičení mají charakter výkladu případových studií a týmové práce v hudebním studiu. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-4. Rozlišování komponent hudebního záznamu.
5.-7. Barva nástrojů.
8.-10. Dynamická kontinuita, jednota tempa jednotlivých záběrů, kontinuita celku.
11.-12. Práce v týmu, hudební režisér, zvukový mistr, interpret, exaktní vyjadřování problémů. v zájmu vzájemné komunikace.
13. Psychologické aspekty práce hudebního režiséra, způsoby komunikace s interpretem, odhad výkonnostního maxima.
14.-15. Pořizování záznamů hudebních děl v rozhlasovém studiu.
16.-17. Pořizování záznamů hudebních děl v mimo studiových akustických prostorách.
18.-20. Záznam koncertů s přenosovým vozem a s digitálním přenosovým zařízením.
21.-22. Nosiče záznamu, evidence záběrů, sestřih, navazování.
23.-24. Proces masteringu, sestavení finálního produktu - master tape.
25.-26. Sestavení finálního dokumentu - mastering order, křestní list.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit znalosti získané v rámci bakalářského studia, zejména rozlišení komponent hudebního záznamu, barvy nástrojů, vytvoření dynamické kontinuity a jednoty tempa jednotlivých záběrů atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 20 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning