Detail předmětu

Strategický marketing

FIT-SMAAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na rozvoj manažerských a marketingových dovedností
studentů, jakož i na pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v
různých oblastech podnikového řízení a realizovanou firemní strategií.
Výuka proběhne formou manažerské simulace - využitím špičkové simulační
hry The Global Market Place.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou obeznámeni s podstatou strategického marketingového
řízení, s metodami strategické marketingové analýzy a s principy tvorby a
realizace marketingových strategií. Rozvinou schopnosti potřebné pro
strategické plánování a realizaci v dynamicky se měnícím tržním
prostředí. Pochopí důležitost provázanosti marketingových a finančních
rozhodnutí a důležitost poskytovat hodnotu svým zákazníkům.

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických a marketingových termínů, schopnost týmové práce, time-management, znalosti práce s PC

Doporučená nebo povinná literatura

 • ZAMAZALOVÁ, M. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4
 • KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN 80-7261-010-4
 • MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studia je založeno na bodovacím systému. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno dosáhnout 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Úvod do simulace, seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu.
  2. Tvorba týmů, Řešení problémů v týmu.
  3. Marketingový průzkum, význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování .
  4. Interpretace výsledků marketingového průzkumu a způsoby jejich převedení do forrmulace strategických cílů firem.
  5. Návrh marketingové strategie, její realizace a upřesňování dle vývoje na trhu.
  6. Tvorba marketingové strategie - 4P - výrobkové, cenové, distribuční a komunikačnís strategie.
  7. Finanční aspekty marketingových rozhodnutí.
  8. Promítnutí rozhodnutí v oblasti firemní strategie do výsledků firmy.
  9. Business plan příprava a tvorba business plánu jako podkladu pro možné investice rizikového kapitálu do firmy.
  10. Realizace firemní strategie a analýza výkonu firmy pomocí vyváženého systému ukazatelů výkonnosti firmy.
  11. BSC jako kriterium výkonu firmy.
  12. Závěrečná prezentace výsledků firem.

Cíl

Cílem předmětu je: - procvičení praktických schopností při získávání,
zpracování, analýzách a využití informací o vnějším prostředí podniku
(zejména o trhu, zákaznících, konkurenci a technických trendech), -
procvičení a rozvoj schopností využívat informace pro tvorbu a realizaci
marketingové strategie v globálním měřítku, - seznámit studenty s
řešením problémů v projektovém týmu - seznámit studenty se způsoby
promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového
managementu. - ověření schopnosti řešit komplexní rozhodovací problémy s
řadou konfliktů mezi příčinami a následky. - rozvinout schopnosti
leadershipu, týmové práce a interpersonálních dovedností

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu výuky studenti získávají pravidelnou zpětnou vazbu formou
dílčích zpráv o vývoji tržní situace a tržního podílu jejich virtuálních
firem. Získávané informace mají povahu jednak volně dostupných
informací, jednak "placených" informací. Studenti mají k dispozici
širokou škálu informací o situaci vlastní firmy, jakož i o situaci na
trhu. Tyto informace jim slouží pro určení jejich strategie a pro
naplňování této strategie řadou praktických rozhodnutí v oblasti výroby,
zásob, tvorby reklamního sdělení, médiaplánu, řízení prodejních sil,
tvorby cen a dalších. Významnou formou kontroly v průběhu výuky je pak
sestavení Business planu a jeho předložení řídícímu týmu a zejména
závěrečný workshop v němž jsou široce diskutovány klíčové kroky a
rozhodnutí každého týmu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do simulace, seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu.
 2. Tvorba týmů, Řešení problémů v týmu.
 3. Marketingový průzkum, význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování .
 4. Interpretace výsledků marketingového průzkumu a způsoby jejich převedení do forrmulace strategických cílů firem.
 5. Návrh marketingové strategie, její realizace a upřesňování dle vývoje na trhu.
 6. Tvorba marketingové strategie - 4P - výrobkové, cenové, distribuční a komunikačnís strategie.
 7. Finanční aspekty marketingových rozhodnutí.
 8. Promítnutí rozhodnutí v oblasti firemní strategie do výsledků firmy.
 9. Business plan příprava a tvorba business plánu jako podkladu pro možné investice rizikového kapitálu do firmy.
 10. Realizace firemní strategie a analýza výkonu firmy pomocí vyváženého systému ukazatelů výkonnosti firmy.
 11. BSC jako kriterium výkonu firmy.
 12. Závěrečná prezentace výsledků firem.

Cvičení odborného základu

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor