Detail předmětu

Risk management

FIT-RMAAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Vlastnosti a charakteristiky úspěšné firmy ( Rámec "7S" faktorů úspěšné firmy, případová studie: podnikatel S. Walton - zakladatel řetězce prodejen Wall Mart). Vliv prostředí na firmu. Základní principy změnových procesů firmy. Modely plánované změny ve firmě (Leninův model, model Jaguár, model Nokia). Změna a riziko. Druhy a analýza rizik. Měření rizika. Základní statistické charakteristiky rizika. Metody snižování rizika v řízení firmy a jejich analýza (metody odstraňující příčiny vzniku rizika; metody snižující nepříznivé důsledky rizika). Základy investiční matematiky a metodika investičního rozhodování. Snižování rizika a hodnocení investic v osobním či firemním investování (případové studie). Riziko spojené se změnou strategie firmy včetně uvedení metodiky provedení změny strategie firmy. Prognózování - nástroj snižování rizika v hospodářském životě firmy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni se základními postupy měření rizika firmy a osvojí si tradiční metodické přístupy k praktickému snižování rizika firmy. Osvojí si klasické principy modelování změnových procesů firmy, při respektování rizika na jejichž základě budou schopni aktivně řídit standardní změnové firemní procesy s respektováním rizikových faktorů. Studenti budou též schopni řídit standardní změnové procesy strategií (jak podnikatelských, tak i funkčních) jednotlivých SBU firmy.

Prerekvizity

Základní nástroje strategické analýzy (SLEPT analýza, Porterův model, SWOT analýza).Základy organizace a manažerských funkcí firmy.

Doporučená nebo povinná literatura

 • RAIS, K., DOSKOČIL, R.: Risk management. 1.vyd., CERM s.r.o, Brno, 2007, 152 s., ISBN 978-80-214-3510-0.

 • SMEJKAL, V. RAIS, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. aktual. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 296 s., ISBN 80-247-1667-4.
 • MERNA, T. Risk management: řízení rizika ve firmě / Tony Merna, Faisal F. Al-Thani. 1. vyd., Brno: Computer Press, 2007, 194 s., ISBN 978-80-251-1547-3.
 • TICHÝ, M. Ovládání rizika: analýza a management, 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2006, 396 s., ISBN 80-7179-415-5.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studia je založeno na bodovacím systému. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno dosáhnout 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Úvod - základní seznámení se s problematikou, návaznost na předměty studia. 
  2. Zobrazení života firmy (od malé až po nadnárodní) - rámec "7 S" 
  3. Úspěšná firma, úspěšný manažer 
  4. Rozhodování o změnách ve firmě 
  5. Druhy a analýza rizik. 
  6. Metody snižování rizika v řízení firmy: 
  7. Data, informace a znalosti 
  8. Základy investiční matematiky a metodika investičního rozhodování. 
  9. Snižování rizika a hodnocení investic v osobním či firemním investování 
  10. Riziko spojené se změnou strategie firmy 
  11. Prognózování - nástroj snižování rizika v hospodářském životě firmy

  Osnova numerických cvičení:
  Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování případových studií (individuálně i skupinově).

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizika firemních procesů. Pozornost je věnována zejména metodám snižování rizika neúspěchu provádění změnových procesů firmy. Na základě pochopení klasických modelů změn (Lewinův model) je předložena metodika provedení změny strategie firmy s uvažováním rizikových procesů. Na konkrétních příkladech jsou presentovány metody preventivního odstranění příčin vzniku rizikových situací i metody snížení nepříznivých důsledků rizikových situací. Jako nástroj snížení neurčitosti znalostí o budoucnosti a snížení hrozících rizik jsou představeny základní principy prognózování (s uvedením jejich základních výhod a nevýhod).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný