Detail předmětu

Makroekonomie 2

FIT-MA2Ak. rok: 2017/2018

Předmět Makroekonomie 2 je navazujícím kurzem na předmět Makroekonomie bakalářského studijního programu. Jeho úkolem je rozšířit znalosti získané v základním kurzu o hlubší poznatky makroekonomických teorií. Hlavní náplní výuky jsou poznatky vztahující se k rozšíření znalostí v oblasti agregovaných veličin, makroekonomické rovnováhy, včetně ekonomických modelů, trhů výrobních faktorů, trhu peněz, hospodářské politiky, včetně rozboru aktuálních ekonomických problémů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen lépe pochopit teorii a principy ekonomie, jejich východiska a příčiny vzniku v hlubším kontextu se soudobými ekonomickými problémy.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Ekonometrie.

Doporučená nebo povinná literatura

 • HOLMAN, R. Makroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2.
 • KUČEROVÁ, V., NAVRATILOVÁ, P. Makroekonomie II - Vývoj ekonomického myšlení. 1. vyd. Brno: CERM, 2008. 194 s. ISBN 978-80-214-3742-5.
 • MACH, M. Makroekonomie II, první část. 1.vyd. Praha: VŠE v Praze, 1995. 181 s. ISBN: 80-7079-462-3.
 • MACH, M. Makroekonomie II, druhá část. 1.vyd. Praha: VŠE v Praze, 1995. 252 s. ISBN: 80-7079-498-4.

 • HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 541 s. ISBN 80-7179-631-X.
 • SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. ISBN 80-205-0494-X.
 • SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80-251-0169-X.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studia je založeno na bodovacím systému. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno dosáhnout 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Hlavní ekonomický proud. 
  2. Kvantitativní teorie peněz, teorie neutrality peněz. 
  3. Teorie peněz a trh peněz, teorie hodnoty, ceny, užitku a nákladů, marginalistické teorie. 
  4. Teorie kapitálu, úroku, úspor, spotřeby a investic, investiční multiplikátor. 
  5. Nedokonalé konkurence, teorie stupně monopolu, teorie blahobytu a externalit. 
  6. Mezinárodní dělba práce a teorie mezinárodního obchodu a měnových kurzů. 
  7. Teorie hospodářských cyklů, reálné a monetární cykly, ekonomický růst a modely ekonomického růstu (Solowůw model růstu, Cobb-Douglasova produkční funkce). 
  8. Makroekonomická rovnováha, všeobecná rovnováha ekonomiky, modely SI - LL, IS -LM, úplný keynesiánský model, model CC - BB. 
  9. Hospodářská politika, selhání hospodářské politiky, příčiny a způsoby řešení hospodářských recesí. 
  10. Teorie lidského kapitálu, ekonomie ve vzatu k politickým otázkám a sociologickým problémů.  

  Osnova numerických cvičení:
  1. Úvod do předmětu, zopakování znalostí předmětu Makroekonomie 1. 
  2. Kvantitativní teorie peněz, transmisní mechanismus. 
  3. Trh zapůjčitelných fondů. 
  4. Vnější rovnováha státu, čistý vývoz a dovoz kapitálu, měnové kurzy. 
  5. Model keynesiánský kříž a konstrukce křivky IS. 
  6. Křivka LM a model IS-LM pro malou otevřenou a malou uzavřenou ekonomiku. 
  7. Zápočtová písemná práce.

Cíl

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení makroekonomických poznatků a tím získání lepší schopnosti orientace při řešení aktuálních ekonomických problémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky je plně v kompetenci cvičícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Hlavní ekonomický proud. 
 2. Kvantitativní teorie peněz, teorie neutrality peněz. 
 3. Teorie peněz a trh peněz, teorie hodnoty, ceny, užitku a nákladů, marginalistické teorie. 
 4. Teorie kapitálu, úroku, úspor, spotřeby a investic, investiční multiplikátor. 
 5. Nedokonalé konkurence, teorie stupně monopolu, teorie blahobytu a externalit. 
 6. Mezinárodní dělba práce a teorie mezinárodního obchodu a měnových kurzů. 
 7. Teorie hospodářských cyklů, reálné a monetární cykly, ekonomický růst a modely ekonomického růstu (Solowůw model růstu, Cobb-Douglasova produkční funkce). 
 8. Makroekonomická rovnováha, všeobecná rovnováha ekonomiky, modely SI - LL, IS -LM, úplný keynesiánský model, model CC - BB. 
 9. Hospodářská politika, selhání hospodářské politiky, příčiny a způsoby řešení hospodářských recesí. 
 10. Teorie lidského kapitálu, ekonomie ve vzatu k politickým otázkám a sociologickým problémů.  

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do předmětu, zopakování znalostí předmětu Makroekonomie 1. 
 2. Kvantitativní teorie peněz, transmisní mechanismus. 
 3. Trh zapůjčitelných fondů. 
 4. Vnější rovnováha státu, čistý vývoz a dovoz kapitálu, měnové kurzy. 
 5. Model keynesiánský kříž a konstrukce křivky IS. 
 6. Křivka LM a model IS-LM pro malou otevřenou a malou uzavřenou ekonomiku. 
 7. Zápočtová písemná práce.