Detail předmětu

Finanční management pro informatiky

FIT-FIMAk. rok: 2017/2018

Metody hodnocení výkonnosti podniku a mezipodnikové komparace.
Strategický finanční management:

 • místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace
 • strategické investiční rozhodování
 • strategické finanční rozhodování
 • informační zabezpečení strategických finančních rozhodnutí
 • Operativní finanční management:
 • řízení platební schopnosti
 • credit management - tvorba a správa databáze
 • řízení zásob - modely řízení
 • krátkodobé investování - modely řízení hotovosti, automatizované systémy řízení likvidity, cash pooling
 • krátkodobé finanční plánování - informační podpora, tvorba modelu finančního plánu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování předmětu by absolvent měl:

 1. umět:
  • orientovat se v nabídce zdrojů financování podniku a ovládat metody posuzování výhodnosti zdrojů financování;
  • znát vhodná kritéria hodnocení výsledků (výkonnosti) firmy a implementovat je do IS podniku;

 2. být schopen udělat
  • vyhledávat a využívat relevantní informace z účetnictví a z finančních trhů ke sledování finanční situace podniku a tvorbě finančního plánu podniku;
  • implementovat metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů do IS podniku;

Prerekvizity

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalosti ekonomiky podniku, finanční matematiky a principů finančního rozhodování.

Doporučená nebo povinná literatura

 • BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9.
 • REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3 (CS)
 • NÝVLTOVÁ, R. REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1.
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management,1. a 2. díl. 3. vyd. Brno: CERM, 2005.
 • FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3.
 • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9.
 • KRAĽOVIČ, J. a VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. 2. vyd. Bratislava: IURA Edition, 2006.

 • BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9.
 • REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3 (CS)
 • NÝVLTOVÁ, R. REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1.
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management,1. a 2. díl. 3. vyd. Brno: CERM, 2005.
 • FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3.
 • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9.
 • KRAĽOVIČ, J. a VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. 2. vyd. Bratislava: IURA Edition, 2006.

Způsob a kritéria hodnocení

K získání zápočtu je nutné získat minimálně 13 bodů ze seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  Metody hodnocení výkonnosti podniku a mezipodnikové komparace.
  První 4 přednášky se zabývají strategickým finančním managementem, zbývající operativním finančním managementem.
  1. místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace
  2. strategické investiční rozhodování
  3. strategické finanční rozhodování
  4. informační zabezpečení strategických finančních rozhodnutí
  5. řízení platební schopnosti
  6. credit management - tvorba a správa databáze
  7. řízení zásob - modely řízení
  8. krátkodobé investování - modely řízení hotovosti, automatizované systémy řízení likvidity, cash pooling
  9. krátkodobé finanční plánování - informační podpora, tvorba modelu finančního plánu

Cíl

Cílem předmětu je zejména:

 • poukázat na důležitost definování finančních cílů podniku a obeznámit studenty s možnými způsoby jejich definování;
 • poskytnout informace o metodách měření definovaných cílů;
 • vybudovat povědomí studentů o možnostech externího financování (finanční trh) a faktorech (kritériích) ovlivňujících rozhodování o využití finančních zdrojů;
 • prezentovat přístupy používané v kapitálovém plánování podniku a při posuzování ekonomické efektivnosti investičních záměrů;
 • upozornit na potenciální rizika ve finančním a investičním rozhodování a jeho minimalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Celkové hodnocení předmětu je složeno ze dvou částí:

 • hodnocení seminární práce, maximálně 25 bodů. Pro získání zápočtu je nutné získat minimálně 13 bodů.
 • závěrečný test, složený z výpočtových úkolů a uzavřených otázek. Z testu je možné získat 75 bodů.
Klasifikace je dle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Metody hodnocení výkonnosti podniku a mezipodnikové komparace.
První 4 přednášky se zabývají strategickým finančním managementem, zbývající operativním finančním managementem.

 1. místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace
 2. strategické investiční rozhodování
 3. strategické finanční rozhodování
 4. informační zabezpečení strategických finančních rozhodnutí
 5. řízení platební schopnosti
 6. credit management - tvorba a správa databáze
 7. řízení zásob - modely řízení
 8. krátkodobé investování - modely řízení hotovosti, automatizované systémy řízení likvidity, cash pooling
 9. krátkodobé finanční plánování - informační podpora, tvorba modelu finančního plánu

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor