Detail předmětu

Programovací techniky

FP-PT1-AAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na tvorbu projektů a programů ve vývojovém prostředi Visual Studio 2010.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát teoreticky i prakticky filosofii tvorby jednoduchých i složitějších aplikací na základě znalostí obecných a moderních programovacích technik a algoritmů včetně znalostí konkrétního vývojového nástroje.

Prerekvizity

1. znalost základů programování - algoritmizace 2. znalost MS EXCEL

Doporučená nebo povinná literatura

KRÁL, M. Excel VBA. Brno: Computer Press 2017. ISBN 978-80-251-3895-3 (CS)
BREDEN, M., SCHWIMMER M., Excel 2007 VBA, Velká kniha řešení, Brno: Computer Press, 2009, ISBN: 978-80-251-2698-1 (CS)
FORSTOVÁ, L. VBA Excel v příkladech + CD, Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-7402-042-1 (CS)
ALEXANDER, M.; KUSLEIKA, R. Excel 2016 Power Programming with VBA. John Wiley & Sons, 2016. ISBN: 781119067726 (EN)
LAURENČÍK, M. Programování v Excelu 2010 & 2013. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN: 978-80-247-5033-0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě neúčasti na cvičení může vyučující stanovit náhradní úkol k vypracování.
Zkouška probíhá písemnou, popř. ústní formou a pokrývá celou problematiku obsahového zaměření předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Tvorba maker v prostředí MS Excel
2. Integrované vývojové prostředí VBA, základy ovládání, nastavení
3. Základní pojmy, proměnné, strukturované proměnné, konstanty, typy
4. Objekty, metody, vlastnosti, události, Objekty Range, vlastnosti offset, cells
5. Ovládací prvky formuláře a ActiveX
6. Formuláře, dialogy, regulární výrazy
7. Použití API v aplikacích
8. Podmínky, vícenásobné větvení
9. Cykly s konstantním počtem opakování, s řídící podmínkou na začátku a na konci cyklu, cykly prvků množiny nebo kolekce (for each in)
10. Procedury, funkce, moduly, přetěžování
11. Práce se soubory, tisky
12. Techniky pro ošetření chyb
13. Ladění, optimalizace a dokumentace programu, tvorba projektu

Cíl

Hlavním cílem je osvojení moderních programovacích technik s podporou současných vývojových nástrojů při tvorbě uživatelských programů nebo složitějších projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V rámci studia dostávají studenti zpracovat semestrální projekt, na vybraný okruh z obsahového zaměření předmětu a to na základě vypsaných okruhů, nebo s možností zvolení vlastního tématu. Projekty jsou konzultované a kontrolované.
Ke kontrole projektu a konzultacím je využíván i e-learning, kde mají studenti k dispozici elektronické materiály včetně kontrolních testů.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor