Detail předmětu

Marketing

FP-MAR-AAk. rok: 2020/2021

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Základy marketingu je objasnění řady důležitých pojmů a postupů z této oblasti, spojených s analýzou postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tento předmět bude rozvíjet znalosti, potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku, jakož i pro řízení dílčích oblastí (výrobní, technické, oblast V+V apod.). Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...) pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost základních ekonomických kategorií.

Doporučená nebo povinná literatura

KARLÍČEK, M. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 2018. 288 s. 978-80-247-5869-5 (CS)
VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb: efektivně a moderně. 2. vyd. Praha: Grada, 2014, 268 s. Manažer. ISBN 978-80-247-5037-8, 2014. (CS)
KOTLER, P. Marketing management. 14. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. 7816 s. ISBN 978-80-247-4150-5 (CS)
KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace. Jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. 244 s. ISBN 978-80-247-5769-8 (CS)
JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Strategie a trendy. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2013. 368 s. 978-80-247-4670-8 (CS)
KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. Marketing 4.0: Moving from traditional to digital. John Wiley & Sons, 2016. (EN)
KINGSNORTH, S. Digital marketing strategy: an integrated approach to online marketing. Kogan Page Publishers, 2016. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky spojené s diskusí na dané téma. Cvičení, která rozvíjejí tématiku z přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů bude probíhat jednak formou průběžného ověřování znalostí (test v průběhu semestru), jednak formou písemné zkoušky. Výsledné hodnocení studentů bude závislé jak na úrovni systematické, průběžné práce studentů v průběhu celého semestru tak na výsledcích této zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Východiska uplatnění marketingu v soudobých podmínkách, předpoklady pro uplatnění marketingu
2. Marketingový mix - pojetí marketingového mixu, klasický vs. rozšířený marketingový mix
3. Výrobek - marketingové pojetí výrobku, řízení výrobkového portfolia
4. Výrobek - značka, značková politika
5. Cena - postavení ceny v marketingovém mixu podniku, faktory, ovlivňující tvorbu cen
6. Cena - principy cenové tvorby na relační a transakční úrovni, analýza cenové citlivosti zákazníků
7. Distribuce - postavení distribuce v marketingovém mixu, volba distribučních cest
8. Komunikace - prvky komunikačního mixu - reklama, podpora prodeje
9. Komunikace - osobní prodej, Public relations, direkt marketing
10. Komunikace - soudobé trendy v komunikaci, využití sociálních sítí v komunikaci
11. Marketingový výzkum - primární a sekundární, volba vhodných metod, postup přípravy a realizace výzkumu
12. Soudobé trendy v marketingu
13. Soudobé trendy v marketingu

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení nutnosti využití marketingových principů při řízení odborných činností/ útvarů ve firmě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky bude průběžná, v průběhu celého semestru, bude probíhat formou testů.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor