Detail předmětu

Elektronické obchodování

FP-EO-AAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na oblasti:
Základního pojmového aparátu – systémů a modelů obchodu a elektronického obchodu,
Modelování elektronického obchodu,
Projektování elektronického obchodu,
Strategického řízení elektronického obchodu a bezpečnosti vybraných komponentů elektronického obchodování firem.

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Práce s grafy a maticemi, množinové vyjádření závislostí, logické funkce, informační gramotnost, orientace v základních ekonomických kategoriích.

Doporučená nebo povinná literatura

LAUDON, K. C. and C. G. TRAVER. E-commerce 2017: Business, Technology, Society. 13th ed. Boston: Pearson, 2017. 912 p. ISBN 978-0-13-460156-4. (EN)
ALHLOU, F. A. SHIRAZ and E. FETTMAN. Google Analytics Breakthrough: From Zero to Business Impact. 1st ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016. 677 p. ISBN 978-1-119-14401-4. (EN)
CAMERON, D. HTML5, JavaScript, and JQuery : 24-Hour Trainer. Indianapolis: Wiley, 2015. 385 p. ISBN 978-1-119-00116-4. (EN)
CASTANO, A. P. PrestaShop Recipes: A Problem-Solution Approach. 1st ed. Havana: Apress, 2017. 218 p. ISBN 978-1-4842-2573-8. (EN)
SCHAFER, S. M. Html, Xhtml, and CSS Bible. 5th ed. Indianapolis: Wiley, 2010. 795 p. ISBN 978-0-470-52396-4. (EN)
CHAFFEY, D. Digital Business & E-Commerce Management. 6th ed. Strategy Implementation & Practice. 3rd ed. Trans-Atlantic Publications, 2014. ISBN 978-0273786542. (EN)
SUEHRING, S. & J. VALADE. PHP, MySQL, JavaScript & HTML5 All-in-one for Dummies. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2013. 724 p. ISBN 978-1-118-21370-4. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Na každém cvičení je prováděna průběžná kontrola postupného zpracování na PC zadaného úkolu (seminární práce) a prezentace vytvořených výsledků. Aktivní práce studenta na cvičeních je průběžně hodnocena a celkově hodnocena max. 40 body, úspěšné zpracování a prezentace zadaného úkolu je hodnoceno max. 60 bodů. Celkový počet bodů pro udělení zápočtu je min. 70 bodů.
Při hodnocení menším než 70 bodů je studentem zpracován a prezentován v novém termínu další zadaný úkol s ohodnocením max.50 bodů. Pro úspěšné udělení zápočtu je nezbytné získání min.70 bodů ze všech prací.
Požadavky ke zkoušce: student předloží zpracovanou seminární práci podle vzoru při písemné zkoušce. Zásadním požadavkem je aktivní znalost studenta práce s PC tj. vyhledávání zadaných informací na internetu, zvládnutí látky z přednášek a dostupné literatury.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do elektronického obchodování a podnikání (definice pojmů, nové přístupy a vývoj systému elektronického obchodování, globální informační společnost, výhody, nevýhody, příležitosti, hrozby a očekávaný vývoj této oblasti).
2. Systém elektronického obchodování (specifika trhu, charakteristiky okolí, modely elektronického obchodování).
3. Infrastruktura elektronického obchodování a její řízení (řízení infrastruktury elektronického obchodování se zaměřením na potenciální rizika a opatření k jejich minimalizaci, klíčové využitelné technologie).
4. E-environment (potenciál elektronického prostředí a jeho analýza, etika a problematika bezpečnosti).
5. Strategie elektronického obchodování (strategie elektronického obchodování a její formulace, potenciál a omezení elektronického prostředí).
6. Význam dodavatelského řetězce a jeho řízení v elektronickém prostředí.
7. E-procurement (elektronická tržiště a jejich význam v globální společnosti).
8. Digitální marketing a propagace (charakteristika, nástroje a potenciál elektronického prostředí v marketingovém kontextu).
9. Zákazník a řízení vztahu s ním (charakteristika CRM a jeho aplikace v elektronickém prostředí, potenciál analýz zákazníka).
10. Řízení změny při vývoji a implementaci elektronického obchodování.
11. Analyzování a návrh elektronického obchodu (výchozí analýzy, procesní, datové a funkční modelování, UML, základní principy při tvorbě elektronického obchodu).
12. Implementace a optimalizace elektronického obchodu.
13. Bezpečnost elektronického obchodu (řízení bezpečnosti elektronického obchodování, kyberprostor a jeho využití, hrozby a možná opatření k jejich minimalizaci
Obsah přednášek je zaměřen do výše uvedených klíčových oblastí z pohledu řízení a technické realizace elektronického obchodování.
Obsahem cvičení je cílené procvičování přednášených témat s důrazem na rozvinutí dovedností v oblasti realizace elektronických obchodů.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základní teoretické a především praktické znalosti nutné pro návrh, implementaci a následné řízení elektronického obchodování v podmínkách globální informační společnosti.
Studenti získají především znalosti systému a modelů elektronického obchodování, jakož i manažerských přístupů k jejich řízení, doplněné o dovednosti v oblasti návrhu, realizace a implementace elektronického obchodu s využitím prostředků ICT. Tyto dovednosti jsou podpořeny praktickou realizací elektronického obchodu s využitím dostupných platforem (Prestashop).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech při zpracování seminární práce. Nahrazení zameškané, řádně omluvené nepřítomnosti na výuce je formou náhradního organizovaného zaměstnání s vypracováním nového úkolu a jeho hodnocení podle kriterií při udělování zápočtu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor