Detail předmětu

Datové sklady

FP-DS_2-AAk. rok: 2020/2021

Základní pojmy: relační a multidimenzionální databázový model, operační databáze, datový sklad, datový trh, budování a provoz datového skladu, modelování datových skladů - multidimenzionální model, datová kostka, analýza OLAP, získávání znalostí z dat.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti rozumí významu datových skladů, OLAP technik a získávání znalostí a mají základní dovednosti v jejich využívaní.

Prerekvizity

Databázové systémy

Doporučená nebo povinná literatura

Lacko, L.: Datové sklady, analýza OLAP a dolování dat. Computer Press, 2003, 488 s. ISBN 80-7226-969-0
Ponniah, P.: Data Warehousing Fundamentals. John Wiley & Sons, Inc., 2001, 516 s. ISBN 0-471-41254-6
Humphries, M., Hawkins, M. W. a kol.: Data warehousing, Principy a praxe. Computer Press, 2002, 256 s. ISBN 8072265601.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru je možné získat až 40 bodů, z toho 20 bodů z půlsemestrálního testu zahrnujícího otázky a příklady z témat první poloviny semestru a 20 bodů z projektů na cvičení (jeden na vytvoření datového skladu a využití technik OLAP, druhý na dolování dat). Na zápočet je nutné získat 20 bodů. Závěrečná písemná zkouška za 60 bodů zahrnuje veškerá témata probíraná na přednáškách i na cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Základní pojmy datových skladů. Vztah datových skladů a operačních databází
2. Architektura datového skladu. Modelování datových skladů.
3. Proces ETL pro vytváření datového skladu (extrahování dat).
4. Proces ETL pro vytváření datového skladu (transformace a nahrání dat do datového skladu).
5. Případová studie na ETL proces.
6. Multidimensionální model (typy modelů, typy dimenzí a faktů).
7. Metadata, MasterData (účel, typ, vznik, správa).
8. OLAP technologie (principy OLAP technik).
9. Vytvoření a nastavení parametrů datové kostky.
10. OLAP operace nad datovou kostkou.
11. Případová studie na OLAP.
12. Problematiky dolování v datových skladech.
13. Dolování dat z relačních databází a OLAP (nástroje, techniky).

Cíl

Zvládnutí základů teorie datových skladů a získání praktických dovedností v jejich návrhu a používání, seznámení se s technikami OLAP a získávání znalostí z dat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vypracování a prezentace/obhajoba projektů v předepsaných termínech. Na projektech mohou studenti pracovat i ve svém volném čase.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor