Detail předmětu

Základy práva

FP-UzpPAAk. rok: 2020/2021

Předmět je orientován zejména na vymezení hlavních oborů soukromého práva. Vysvětlení základních právních pojmů. Orientace v občanském zákoníku a zákoníku práce a procesních předpisech. Účastníci právních vztahů a jejich zastoupení. Věcná práva. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení. Dědění. Závazkové právo. Smlouvy. Pracovní poměr. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Odpovědnost za škodu v pracovním právu. Soudní vymáhání pohledávek. Exekuce. Insolvence.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni orientovat se v právních předpisech, osvojí si právní terminologii, budou schopni pracovat s textem zákona.
Student by měl posoudit právo či závazek z hlediska jeho vzniku, změny, zániku a zajištění, zhodnotit běh promlčecí doby, vyhodnotit situaci a přijmout vhodná opatření. Student získá znalosti v rozsahu, aby mohl kvalifikovaně jednat o obsahu smlouvy, posoudit výhodnost či nevýhodnost smluvních ujednání z pozice strany, za kterou jedná a vyhodnotit její praktické dopady.
Studenti budou obeznámeni s možnostmi vzniku, změny a zániku pracovního poměru, s právy a povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele.

Prerekvizity

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

JANKŮ, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013.. 568 s. ISBN 978-80-7400-494-0.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
JANKŮ, KELBLOVÁ, UHLÍŘOVÁ, ZAPLETALOVÁ. Nové občanské právo v kostce. Stručný úvod. Praha: C. H. Beck, 2014. 336 s. ISBN 978-80-7400-516-9.
BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 496 s. ISBN 978-80-7400-283-0.
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (CS)
Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
HENDRYCH,D. a kol.: Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha. C.H.BECK 2003. 1340 s. ISBN 80-7179-740-5
Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
MADAR, Z. a kol.: Slovník českého práva 1. a 2. díl: A-O a P-Z. 1. vydání. Praha. Linde 1995. 1390 s. ISBN: 80-85647-62-1
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění p. p.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek v každém týdnu výuky. Přednáška obsahuje výklad základních pojmů a principů a ilustrativní příklady z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá písemnou formou. Písemná zkouška se skládá z otázek, které jsou jak uzavřené (testové s variantami odpovědí, přičemž správně může být i více odpovědí), tak otevřené. Ověřovány jsou znalosti probírané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Fakulty podnikatelské VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní právní pojmy, teorie práva, právo soukromé a veřejné, právní jednání, promlčení a prekluze
2. Občanské právo hmotné - pojmy, zásady, prameny, účastníci občanskoprávních vztahů (osoby fyzické a právnické - právní osobnost, svéprávnost), zastoupení
3. Věci a jejich dělení, součást a příslušenství. Vlastnictví (způsoby vzniku), spoluvlastnictví (rozhodování o společné věci, předkupní právo)
4. Věcná práva k věcem cizím (věcná břemena - služebnosti, reálné břemeno), zástavní právo - obsah, vznik a zánik, zadržovací právo); katastr nemovitostí
5. Dědické právo - zůstavitel, závěť, dědická smlouva, dědické třídy, vydědění, nepominutelný dědic, dědická nezpůsobilost
6. Závazkové právo - vznik, změna, zajištění a utvrzení, zánik závazků, smlouvy.
7. Závazky z deliktů (náhrada škody), závazky z jiných právních důvodu (bezdůvodné obohacení)
8. Soudní vymáhání pohledávek dle osř. Exekuce. Insolvence
9. Pracovní právo - pojmy, zásady, účastníci pracovněprávních vztahů - zaměstnanec, zaměstnavatel; zastoupení;
10. Pracovní poměr - vznik (náležitosti pracovní smlouvy), změna (převedení, přeložení, pracovní cesta, dočasné přidělení)
11. Skončení pracovního poměru . dohoda, výpověď, okamžité zrušení, skončení ve zkušební době; pracovní poměr na dobu určitou; odstupné
12. Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas, dovolená (druhy, délka, krácení), odměňování za práci - mzda, plat..
13. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu - podmínky, limity. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v profilových právních disciplínách soukromého práva se zaměřením na podnikatelskou praxi. K tomu je zapotřebí osvojit si právní terminologii, systematiku právních předpisů. Student získá schopnost aplikovat zákonná ustanovení v praxi, např. posoudit obsah smlouvy, zhodnotit následky právních jednání, uplatnit právo v soudním řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu výuky kontrola neprobíhá.
Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor