Detail předmětu

Finanční účetnictví

FP-UfuPAAk. rok: 2020/2021

Předmět Finanční účetnictví podrobně seznamuje studenty s účtováním životního cyklu dlouhodobého majetku, účtování o oběžných aktivech, jednotlivých položkách pasiv rozvahy, o souvisejících a ostatních nákladech a výnosech, o výsledku hospodaření a jeho rozdělení a sestavování účetní závěrky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti problematicky rozvahových a výsledkových jevů, mají znát předpisy pro účetní zpracování těchto operací podle české právní úpravy.

Studenti získají dovednosti, potřebné k zaúčtování operací, spojených s existencí všech forem majetku v korporaci, jeho zdrojů financování, nákladových a výnosových procesů. Získají dovednosti ke specifickým účetním operacím, které zajišťují věrný a poctivý obraz účetní jednotky. Procvičí také sestavování účetních výkazů.

Po absolvování kurzu jsou studenti schopni provádět rutinní účetní operace v obchodní společnosti, navrhnout řešení specifických účetních operací a sestavit účetní výkazy.

Prerekvizity

studenti potřebují znalosti: - o metodách podvojného účetnictví - účetních definic majetkových položek a jejich oceňování - pojetí a vymezení zdrojů financování - o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření podniku - o souvislostech uvedených účetních kategorií a jejich promítání do účetních výkazů. Znamená to, že musí mít úspěšně absolvovaný předmět Účetnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění p. p.
RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2018. 18. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2018. 1064 s. ISBN 978-80-7554-116-1. (CS)
Vyhláška č.500/2002Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví
SKÁLOVÁ, J. a kol. Podvojné účetnictví 2018. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0868-8.
České účetní standardy pro podnikatele
ELLIOT B.; ELLIOT J. Financial accounting and reporting. Harlow, UK Pearson, 2013, 904 s. ISBN 978-0-273-77817-2.
MALBURG, C. R. Accounting for the New Business. Adams Media Corporation Avon, Massachutsetts. ISBN 1-55850-759-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu logiky a metod zpracování účetních informací. Úkoly na cvičení podporují praktické zvládnutí látky, vysvětlené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je potřebné absolvovat cvičení a závěrečný test úspěšně (minimálně stupněm E), zaúčtovat zadané účetní případy a zpracovat účetní výkazy.
Zkouška má část písemnou, v případě nejasného výsledku i ústní.
Do výsledné známky z předmětu vstupují také výsledky práce na cvičeních. Na výsledné klasifikaci se podílí jednotlivé části takto : příklad na zkoušce -max 60bodů, výsledky ze cvičení – max 40 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

V předmětu Finanční účetnictví se studenti podrobně seznamují s účtováním životního cyklu dlouhodobého majetku, s účtováním o oběžných aktivech, jednotlivých položkách pasiv rozvahy, o souvisejících a ostatních nákladech a výnosech, o výsledku hospodaření a jeho rozdělení a způsoby sestavování účetní závěrky.
1. Dlouhodobý majetek – všechny způsoby pořízení
2. Životní cyklus DM – odepisování (komponentní odepisování, zbytková hodnota), vyřazení (prodejem (i s účtování výnosů), darování, likvidací)
3. Oběžná aktiva – zásoby : účtování při způsobu A a B, oceňování při spotřebě, zásoby vlastní činnosti,
4. Oběžná aktiva – pohledávky: přehled pohledávek se zaměřením na pohledávky z obchodních vztahů, opravné položky, odpis pohledávek, postoupení pohledávky
5. Pasiva v rozvaze - vlastní kapitál
6. Pasiva v rozvaze - cizí zdroje financování
7. Náklady a jejich struktura, obsahová náplň a účtování v účtových skupinách třídy nákladů
8. Výnosy a jejich struktura, obsahová náplň a účtování v účtových skupinách třídy výnosů
9. Výsledek hospodaření: zjištění výsledku hospodaření, účtování o jeho rozdělení
10. Uzávěrkové operace v širším pojetí, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky a kurzové rozdíly k rozvahovému dni
11. Uzavření účtů, daň z příjmů (splatná a odložená daň)
12. Zpracování účetních výkazů a přílohy
13. Ověření účetní závěrky, její zveřejnění.

Cíl

Cíle předmětu jsou:
- získat znalosti a dovednosti z problematiky účtování aktiv a pasiv účetní jednotky, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření
- získat znalosti a dovednosti o uzávěrkových operacích a účetní závěrce

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů na cvičeních je sledována, v případě neomluvené absence student postupuje podle pokynů vyučujícího.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor