Detail předmětu

Makroekonomie 1

FP-mak1PAAk. rok: 2020/2021

Předmět vede k pochopení chování ekonomiky jako celku. Objasňuje vztahy mezi trhy výrobků, služeb, práce a aktiv dané ekonomiky. Dále vysvětluje ovlivnění spotřeby, investic, míry inflace a nezaměstnanosti, měření výstupu ekonomiky a jeho dlouhodobého růstu, problematiku hospodářského cyklu, fiskální a monetární politiku a ekonomické problémy současné doby. Makroekonomie objasňuje jak současné ekonomické teorie řeší klíčové problémy ekonomiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen pochopit teorii a principy makroekonomie, funkci mechanismu národní ekonomiky a její rovnováhy, propojení národní ekonomiky se světovou a jejich vliv na lokální zájmy a dosažení klíčových manažerských cílů, pochopit provádění manažerských úkolů v rámci národní ekonomiky, zpracovat analytické a syntetické manažerské informace o národní ekonomice pro klíčová manažerská rozhodnutí, kriticky a analyticky myslet v procesu řízení při operativním a strategickém rozvoji obchodních aktivit v národní i světové ekonomice.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy a všeobecný přehled o vývoji ekonomické situace v ČR a ve světě stejně jako znalosti matematických principů v ekonomii a schopnost jejich aplikace na modelových příkladech.

Doporučená nebo povinná literatura

KUČEROVÁ, V. Makroekonomie 1. Brno: CERM, s.r.o., 2013. 126 s. ISBN 978-80-214-4798- 1. (CS)
JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 332 s. ISBN 978-80-247-3258-9.
SAMUELSON, P.A.; NORDHAUS, W.D. Ekonomie. 18.vyd. Praha: NS SVOBODA, 2010. 775 s. ISBN 80-205-0590-3. (CS)
SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80-251-0169-X.
HOLMAN,R. a kol. Ekonomie. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 720 s. ISBN 978-80-7400-006-5. (CS)
SOUKUP, J., POŠTA, V. a kol. Makroekonomie. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2.
HOLMAN, R. Makroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2.
MANKIW, N. G. Principles of Macroeconomics. 7th Edition. Cengage Learning, 2015. (EN)
HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 541 s. ISBN 80-7179-631-X.
WU, J. C. and XIA, F. D. (2016), Measuring the Macroeconomic Impact of Monetary Policy at the Zero Lower Bound. Journal of Money, Credit and Banking, 48: 253–291. doi: 10.1111/jmcb.12300 (EN)
Scott R. Baker, Nicholas Bloom, Steven J. Davis; Measuring Economic Policy Uncertainty, The Quarterly Journal of Economics, Volume 131, Issue 4, 1 November 2016, Pages 1593–1636, https://doi.org/10.1093/qje/qjw024 (EN)
Pontus Rendahl; Fiscal Policy in an Unemployment Crisis, The Review of Economic Studies, Volume 83, Issue 3, 1 July 2016, Pages 1189–1224, https://doi.org/10.1093/restud/rdv058 (EN)
MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999, 763 s. : il. ISBN 80-7169-891-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek, které mají charakter výkladu probírané látky uvedené v osnově předmětu s možností diskuse o aktuálním tématu v závěrečném bloku. Cvičení jsou zaměřena na řešení praktických úloh a procvičení teoretických základů z přednáškových bloků.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet ze cvičení z předmětu Makroekonomie 1 student získá při dosažení minimálně 16 bodů z 30 možných. Body budou přidělovány za následující aktivity: absolvování dvou průběžných písemných prací (maximálně v součtu 30 bodů). Průběžné písemné práce budou psány v 6. a 12. týdnu semestru. Maximální počet bodů z každé písemné práce je 15 bodů, minimální počet bodů pro úspěšné absolvování je 8 bodů z každé písemné práce. Student má nárok na opravu jak první, tak druhé průběžné písemné práce. Opravný termín pro obě písemné práce bude ve 13 týdnu semestru. Upřesňující informace o čase a místu konání průběžných písemných prací budou uvedeny v e-Learningu, případně v aktualitách z předmětu, případně sděleny cvičícím. Účast na cvičeních je nepovinná
Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Z písemné zkoušky může student získat max. 70 bodů, minimálně však musí dosáhnout bodového hodnocení na úrovni 35 bodů. Písemná zkouška má dvě části. První část (A) obsahuje 20 otázek. Z této části musí získat student min. 70 % maximálně možného počtu bodů (maximum činí 40 bodů). Pakliže této minimální hranice student nedosáhne, nebudou brány v úvahu výsledky z druhé části písemné zkoušky (tj. části B, která obsahuje dvě otevřené otázky, a jejíž maximální hodnocení činí 30 bodů).
V případě, že student obdrží minimální počet bodů, přičítají se k těmto body ze zápočtu.
Stupnice pro výslednou klasifikaci (student může získat ze cvičení max. 30 bodů a max. 70 bodů ze zkoušky, tj. celkem 100 bodů):
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.
Student má právo se od zkoušky odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Student, který se od zkoušky odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku, nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy, nebo jeho omluva není přijata, je klasifikován stupněm „F”. Neodhlásil-li se student včas od zkoušky, může se z vážných, zejména zdravotních, důvodů omluvit zkoušejícímu i dodatečně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od určeného termínu pro konání zkoušky nebo od odpadnutí překážky bránící omluvě. Student musí v omluvě doložit vážný důvod, proč se ke zkoušce nemohl dostavit. Nesouhlasí-li student s hodnocením předmětu, pak má právo se proti tomuto výsledku odvolat a to do 24 hodin od doby, kdy bylo hodnocení vloženo do IS VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do makroekonomie. Stručný nástin vývoje ekonomických teorií.
2. Trh, tržní mechanismus. Nerovnovážný trh, neefektivnost, typy tržních struktur.
3. Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS.
4. Měření výkonnosti ekonomiky, národní produkt, národní důchod.
5. Pojetí makroekonomické rovnováhy, modely - klasický, keynesiánský, neokeynesiánský kompromis.
6. Peněžní agregáty, teorie peněz, peněžní multiplikátor, změny rovnováhy na peněžním trhu.
7. Trh práce, nezaměstnanost. Rovnováha na trhu práce, míra nezaměstnanosti, formy nezaměstnanosti.
8. Inflace, druhy inflace, inflace a nezaměstnanost, teorie Phillipsovy křivky.
9. Ekonomický růst, modely růstu, teorie hospodářského cyklu.
10. Fiskální politika - státní rozpočet, veřejné finance, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální
politika.
11. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
12. Makroekonomické cíle, účinnost hospodářské politiky, magické n-úhelníky, funkce státu v tržní ekonomice.
13. Teorie mezinárodního obchodu, vnější měnová a obchodní politika, volný obchod, protekcionismus, vývoj měnových kurzů.

Cíl

Zvládnutí makroekonomie v rozsahu požadovaném na vysokých školách ekonomického zaměření. Pochopení makroekonomických vztahů a souvislostí, pojmů a nezbytných teoretických základů. Cílem tohoto předmětu je také porozumět možnostem a účinnosti hospodářské politiky státu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a cvičeních není sledována.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor