Detail předmětu

Občanské, obchodní a pracovní právo

FP-KoprPAAk. rok: 2020/2021

Předmět je orientován zejména na vymezení hlavních oborů soukromého práva. Vysvětlení základních právních pojmů. Orientace v občanském zákoníku, zákonu o obchodních korporacích a zákoníku práce. Účastníci právních vztahů a jejich zastoupení. Věci. Právní skutečnosti. Věcná práva. Závazky. Dědění. Podnikatel a podnikání. Obchodní společnosti a družstvo. Pracovní poměr. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Odpovědnost za škodu v pracovním právu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni orientovat se v právních předpisech, osvojí si právní terminologii, budou schopni pracovat s textem zákona.
Student by měl posoudit právo či závazek z hlediska jeho vzniku, změny, zániku a zajištění, zhodnotit běh promlčecí lhůty, vyhodnotit situaci a přijmout vhodná opatření. Student získá znalosti v rozsahu, aby mohl kvalifikovaně jednat o obsahu smlouvy, posoudit výhodnost či nevýhodnost smluvních ujednání z pozice strany, za kterou jedná a vyhodnotit její praktické dopady.
Seznámí se s mechanismem založení, vzniku, zrušení a zániku obchodních společností a družstev. Bude obeznámen s možnostmi vzniku, změny a zániku pracovního poměru, s právy a povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele.

Prerekvizity

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek v každém týdnu výuky. Přednáška obsahuje výklad základních pojmů a principů a ilustrativní příklady z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá písemnou formou. Písemná zkouška se skládá z otázek, které jsou jak uzavřené (testové s variantami odpovědí, přičemž správně může být i více odpovědí), tak i otevřené. Ověřovány jsou znalosti probírané látky. Klasifikace probíhá v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT a směrnicí Fakulty podnikatelské VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní právní pojmy, teorie práva, právo soukromé a veřejné, právní jednání, promlčení a prekluze
2. Občanské právo hmotné - pojmy, zásady, prameny, účastníci občanskoprávních vztahů (osoby fyzické a právnické - právní osobnost, svéprávnost), zastoupení
3. Věci a jejich dělení, součást a příslušenství; vlastnictví (způsoby vzniku), spoluvlastnictví
4. Věcná práva k věcem cizím (věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo); katastr nemovitostí
5. Dědické právo - zůstavitel, závěť, dědická smlouva, dědické třídy, vydědění, nepominutelný dědic, dědická nezpůsobilost
6. Závazkové právo - vznik, změna, zajištění a utvrzení, zánik závazků, smlouvy, závazky z deliktů (náhrada škody), závazky z jiných právních důvodu (bezdůvodné obohacení)
7. Podnikatel a podnikání. Obchodní korporace - pojmy, založení, vznik, zrušení, zánik, likvidace; obchodní rejstřík
8. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo
9. Orgány jednotlivých obchodních korporací (nejvyšší, statutární, kontrolní) a jejich pravomoci
10. Pracovní právo - pojmy, zásady, účastníci pracovněprávních vztahů - zaměstnanec, zaměstnavatel; zastoupení;
11. Pracovní poměr - vznik (náležitosti pracovní smlouvy), změna (převedení, přeložení, pracovní cesta, dočasné přidělení), skončení (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, skončení ve zkušební době), pracovní poměr na dobu určitou, odstupné
12. Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas, dovolená (druhy, délka, krácení), odměňování za práci - mzda, plat.
13. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu - typy, podmínky, limity. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v profilových právních disciplínách soukromého práva se zaměřením na podnikatelskou praxi. K tomu je zapotřebí osvojit si právní terminologii, systematiku právních předpisů. Student získá schopnost aplikovat zákonná ustanovení v praxi, např. posoudit obsah smlouvy, zhodnotit následky právních jednání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu výuky kontrola neprobíhá.
Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor