Detail předmětu

Mezinárodní účetní standardy

FP-FmusPAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku harmonizace účetního výkaznictví ve smyslu aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Předmět se zabývá Koncepčním rámcem, jednotlivými standardy IAS/IFRS a sestavením účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a dovednosti v oblasti sestavení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví a převodu účetní závěrky, sestavené dle českých účetních předpisů, na závěrku v souladu s IFRS.

Prerekvizity

Účetnictví podnikatelských subjektů v souladu s českými účetními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

BARKER, R - Schulte, S. Representing the market perspective: Fair value measurement for non-financial assets. ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY. Volume: 56, Pages: 55-67 (EN)
DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha : Management Press, 2017. ISBN 9788026506928 (CS)
JINDŘICHOVSKÁ,, I. - KUBÍČKOVÁ, D. The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules - Evidence from the Czech Republic ACCOUNTING IN EUROPE. Volume: 14, Issue: 1-2, pages: 56-66 (EN)
MLÁDEK, R. IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP. Praha : Leges, 2017 (CS)
STROUHAL, J. Slovník pojmů IFRS. Praha: Wolters Kluwer,a.s., 2014, ISBN 978-80-7478-545-0.
KRUPOVÁ, L. Leasingy podle IFRS. Praha : VOX, 2017. ISBN 9788087480540. (CS)
PROCHAZKA, D. The Specifics of Forced IFRS Adoption by Czech Private Companies: A pilot field study. In: EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2017: PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, PT 2, Pages: 199-206. Brno : 2017. (EN)
IFRS www.kacr.cz/ceske-zneni-ifrs-preklad-eu (CS)
BARTKOVA, H. et al. Project templates draft based on an analysis of the current state of the implementation and application of IFRS in the Czech Republic. In: PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRATEGIC MANAGEMENT AND ITS SUPPORT BY INFORMATION SYSTEMS (SMSIS). Ostrava : 2017. (EN)
Wiley IFRS 2017: Interpretation and Application of IFRS Standards (EN)
ŽÁROVÁ, M. Changes in Accounting Regulation in the Czech Republic over past twenty five years. In: UCETNICTVI A AUDITING V PROCESU SVETOVE HARMONIZACE (International Scientific Conference on Accounting and Auditing in the Process of International Harmonization). Vranov nad Dyji : 2016. (EN)
FLOOD, J. M. Wiley Revenue Recognition: Understanding and Implementing the New Standard (Wiley Regulatory Reporting). Wiley : Hoboken, 2017 (EN)
STROUHAL, J. - BONACI, C. G. FACING CURRENT TRENDS IN ACCOUNTING HARMONIZATION: ON CASE OF CZECH PROFESSIONAL ACCOUNTANTS. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING, AUDITING, AND TAXATION (ICAAT 2014). Tallin : 2014. (EN)
MEJZLÍK, L. et al. THE ADOPTION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS IMPACT ON CORPORATE TAXATION. POLITICKA EKONOMIE, Volume: 63, Issue: 7, pages: 811-832. Praha : VŠE, 2015. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky v rozsahu 1 hodiny týdně objasňují studentům teoretické i praktické základy problematiky týkající se podnikových financí. Ve cvičeních (rozsah 2 hodiny týdně) pak studenti aplikují získané teoretické poznatky a metody na konkrétních příkladech.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
1) seminární práce – úkolem studenta je transformace účetní závěrky sestavené v souladu s českými účetními předpisy na účetní závěrku dle IFRS
2) zápočtový test - obsahuje krátké případové studie, které vyžadují aplikaci vhodné metodiky řešení problému a jeho následné promítnutí do finančních výkazů (požadovaná minimální úspěšnost 50 %)

Zkouška: písemná, formou testu s výběrem odpovědí - test obsahuje teoretické otázky i praktické příklady (požadovaná minimální úspěšnost 60 % )

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Harmonizace účetnictví. Směrnice EU, IFRS, US GAAP.
2. Koncepční rámec pro přípravu účetní závěrky, účetní postupy.
3. Stálá aktiva, oběžná aktiva, snížení hodnoty aktiv.
4.Vlastní kapitál, závazky, rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva.
5.Náklady, vykazování výnosů, časové rozlišení nákladů a výnosů.
6.Konsolidovaná účetní závěrka, zjištění goodwilu.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat se systémem účetního výkaznictví, který je založen na principech, nikoli na pravidlech, tzn. naučit studenty sestavit účetní závěrku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních není povinná, ale je kontrolovaná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor