Detail předmětu

Manažerské účetnictví

FP-FmuPAAk. rok: 2020/2021

Charakteristika nákladového, finančního a manažerského účetnictví a jejich vývojové trendy v aktuálním, ekonomickém kontextu.
- Základní rozdíly (např.. oceňování, klasifikace nákladů, výkazy, pojetí odpisů, atd) mezi vnitropodnikovým a finančním účetnictvím
- Vazba účetních výkazů na analytické metody (např, Porterův pětifaktorový model, SWOT analýza, atd)
- Vazba účetních výkazů na rozpoznávání rizik
- Zobrazování nákladů a výnosů v účetnictví - sledování nákladů, výnosů a zisku v účetnictví - jednookruhová organizace účetnictví
- Zobrazování nákladů a výnosů v účetnictví - sledování nákladů, výnosů a zisku v účetnictví - dvouokruhová organizace účetnictví
- Vliv charakteru podnikání na výkonově orientované účetnictví (metoda prostá, fázová, stupňová, zakázková, sdružených výkonů)
- Metoda standardních nákladů - základní pojmy, typy standardů, odchylky od standardů a jejich analýza,
- Specifika metody standardních nákladů dle výrobních podmínek (vliv technologie a organizace výroby, sdružená výroba),
- Specifika metody standardních nákladů (užití principů rozdílových metod u režijních nákladů)
- Útvarové a odpovědnostní účetnictví - vymezení problematiky, předpoklady účinného fungování, ekonomická struktura podniku
- Reporting (základní pojmy, charakteristika, druhy)
- Reporting (požadavky na efektivní reporting, tvorba report

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student umí rozlišit možnosti finančního a manažerského účetnictví, uvědomuje si význam druhu činnosti na nákladové účetnictví. Uvědomuje si odlišnosti způsobu vyjadřování podnikových nákladů, výnosů a zisku. Zná podmínky, možnosti a principy použití Metody standardních nákladů i odlišnosti její aplikace. Pochopí význam a osvojí si principy efektivního reportingu a tvorby reportů v návaznosti na vnitropodnikový informační systém.
Student je schopen komplexnější analyzovat a zhodnotit současný stav vnitropodnikového informačního systému jako nástroje pro řízení nákladů a efektivnosti. Je schopen nalézt způsoby jeho optimalizace s ohledem na specifika tvorby výkonů tak, aby zejména prostřednictvím reportingu včas poskytoval informace potřebné pro rozhodování na různých řídících úrovních.
Student umí z účetních výkazů získat informace, které použije při provádění analýz (typu Porterův pětifaktorový model, analýza rizik).
Samostatně řeší úlohy spojené s výběrem a implementací způsobu zobrazování a sledování nákladů, výnosů a zisku prostřednictvím jednookruhové dvoukruhové organizace účetnictví s přihlédnutím na vliv charakteru podnikání na výkonově i odpovědnostně orientované účetnictví.

Prerekvizity

Základní znalostí z oblasti finančního účetnictví (principy účtování, základy účtování obecně, znalost účetních výkazů),

Doporučená nebo povinná literatura

HANUŠOVÁ, Helena. Manažerské účetnictví – metodické listy k předmětu + E-learning.
KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví – 1. vydání.. Praha, Management Press, 1997, 408 stran, ISBN 80-7175-060- 3.
KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví – 2.rozšířené vydání.. Praha, Management Press, 2008, 622 stran, ISBN 978-80-7261-141- 6.
FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L.Reporting. 3. rozšíř. a aktual. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 221 s, ISBN 978-80-247-2759-2
FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J.: Manažerské účetnictví I : případové studie a příklady. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1952-4.
FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J.: Manažerské účetnictví - nástroje a metody. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 391 s. ISBN 978-80-7357-712-4.
MULFORD Charles W,. Creative cash flow reporting: uncovering sustainable financial performance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. 414 s. ISBN 0-471-46918-1 (EN)
MORSE, W.J, DAVIS, J.R., HARTGRAVES, A.L. Management Accounting: A Strategic Approach. 1st Edition. South-Western College Pub, 1995. 800 pages. ISBN-10: 0538844353 ISBN-13: 978-0538844352 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Student samostatně:
- zpracuje semestrální práci tak že vybere podnik, jehož Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty rozebere jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a prováde vyhodnocení zjištěných skutečností v kontextu analyzované firmy.s cílem nalézt argumety na podporu položek SWOT analýzy, Porterova pětifaktorového modelu a identifikuje možná rizika.
Práci lze odevzdávat průběžně, nejpozději ve 12 týdnu semestru.
- na základě individuálního zadání které obdrží od pedagogoga, vypracuje příklad na implemetaci jednookruhové a dvouokruhové účetní soustavy
Práci lze odevzdávat průběžně, nejpozději ve 12 týdnu semestru.

Podmínky absolvování zkoušky:

Zpracování semestrální práce 25
kontrolní příklad implemtace jedno a
dvouokruhové účetní soustavy 20

ústní dozkoušení 55

____________________________________
celkem 100

Klasifikační stupnice
STUPEŇ BODOVÉ HODNOCENÍ
A 100 - 91
B 90 - 81
C 80 - 71
D 70 - 61
E 60 - 50
F 49 a méně

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň je následující:
1 Charakteristika nákladového, finančního a manažerského účetnictví a jejich vývojové trendy v aktuálním, ekonomickém kontextu.
2 Základní rozdíly (např.. oceňování, klasifikace nákladů, výkazy, pojetí odpisů, atd) mezi vnitropodnikovým a finančním účetnictvím
3 Vazba účetních výkazů na analytické metody (např, Porterův pětifaktorový model, SWOT analýza, atd)
4 Vazba účetních výkazů na rozpoznávání rizik
5 Zobrazování nákladů a výnosů v účetnictví - sledování nákladů, výnosů a zisku v účetnictví - jednookruhová organizace účetnictví
6 Zobrazování nákladů a výnosů v účetnictví - sledování nákladů, výnosů a zisku v účetnictví - dvouokruhová organizace účetnictví
7 Vliv charakteru podnikání na výkonově orientované účetnictví (metoda prostá, fázová, stupňová, zakázková, sdružených výkonů)
8 Metoda standardních nákladů - základní pojmy, typy standardů, odchylky od standardů a jejich analýza,
9 Specifika metody standardních nákladů dle výrobních podmínek (vliv technologie a organizace výroby, sdružená výroba),
10 Specifika metody standardních nákladů (užití principů rozdílových metod u režijních nákladů)
11 Útvarové a odpovědnostní účetnictví - vymezení problematiky, předpoklady účinného fungování, ekonomická struktura podniku
12 Reporting (základní pojmy, charakteristika, druhy)
13 Reporting (požadavky na efektivní reporting, tvorba reportů)

Cíl

Cílem je:
- pochopit význam, vývoj a vzájemný vztah mezi finančním, nákladovým a manažerským účetnictvím a pochopit význam jaký vliv má druh činnosti podniku na nákladové účetnictví
- získat teoretické a praktické dovednosti při využívání účetních výkazů jako zdroje informací pro vybrané analytické metody a analýzu rizik
- získat teoretické a praktické dovednosti pro implemetaci jednookruhové a dvouokruhové organizace účetnictví
- osvojit si principy Metody standardních nákladů a možnosti jejího použití v sériové, kusové, homogenní a sdružené výrobě, a také u režijních nákladů
- pochopit význam, principy a základní aplikace odpovědnostního účetnictví
- získat teoretické i praktické dovednosti pro tvorbu reportů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor