Detail předmětu

DPH v zemích EU

FP-FdphPAAk. rok: 2020/2021

Principy a pravidla správného určení daně z přidané hodnoty při intrakomunitárních plněních u českých podnikatelských subjektů. Daňová optimalizace. Správné určení - osoby povinné k dani, zdanitelných plnění, místa zdanitelného plnění, uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti, určení základu daně, osvobození od daně, odpočet daně. Role Evropského soudního dvora v oblasti aplikace českých právních předpisů vs. Směrnice Rady.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu se bude student orientovat v problematice daně z přidané hodnoty u obchodních aktivit podnikatelských subjektů uskutečňovaných v rámci Evropské unie. Student bude podrobně seznámen se Směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a z ní vyplývajících skutečností a souvislostí. Student bude schopen určit, kdy se v problematice DPH bude řídit českým zákonem o dani z přidané hodnoty a kdy naopak bude třeba použít Směrnici. Dále student bude chápat roli Evropského soudního dvora a judikátů z oblasti daně z přidané hodnoty a jejich dopad na české podnikatelské subjekty.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné mít detailní znalost principů daně z přidané hodnoty v České republice, dále by měl mít student znalost účetnictví a daňové evidence, schopnost orientovat se v účetních výkazech, základní znalost daně z příjmů.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
HALABRINOVÁ, Dagmar. Praktický průvodce fakturací, aneb, Jak správně vystavovat faktury a další doklady: faktura - daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, opravný daňový doklad, prodejka, paragon. 1. vyd. Brno: Aprofitail Czech Republic, 2014, 229 s. ISBN 978-80-905622-0-2.
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty
SCHELLEKENS, M. European Tax Handbook 2015. Amsterodam. IBFD. June 2015. 1044 s. ISBN 978-90-8722-313-7 (EN)
Nařízení Rady č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění finančního sektoru. 6., aktualiz. a přeprac. vyd. včetně CD. Praha: Linde Praha, 2013, 386 s. ISBN 978-80-7201-925-0. (CS)
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
BENDA, Václav a Milan TOMÍČEK. DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží: praktické postupy uplatňování daně s využitím příkladů. Vyd. 6., aktualiz. Praha: BOVA POLYGON, 2015, 374 s. ISBN 978-80-7273-174-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky jsou zaměřeny na stručný výklad zákona o dani z přidané hodnoty a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení Směrnice rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Cvičení probíhá formou podporující praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách, rozbor konkrétních praktických příkladů a s nimi spojené rozsudky Evropského soudního dvora.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je nutno splnit následující podmínky:
1. Absolvovat zápočtový test s minimální úspěšností 60% z celkového počtu bodů a zároveň minimálně 50 % bodů z každého dílčího příkladu.
2. Zpracovat semestrální projekt – rozbor rozsudku Evropského soudního dvora z oblasti DPH a jeho dopady do české legislativy v oblasti DPH.

Zkouška probíhá písemnou formou a je zaměřena na praktické příklady z oblasti DPH především v rámci intrakomunitárních plnění. K úspěšnému složení zkoušky je nutno dosáhnout minimálně 50 % z celkového počtu bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zákon o dani z přidané hodnoty – obecná ustanovení, daňové subjekty, místo plnění, vymezení plnění
2. Zákon o dani z přidané hodnoty – uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit, daňové doklady, základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad
3. Zákon o dani z přidané hodnoty – sazby daně, osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, odpočet daně
4. Zákon o dani z přidané hodnoty – režim přenesení daňové povinnosti, správa daně v tuzemsku
5. Směrnice Rady – zásady výkladu Směrnice o DPH, obecné právní zásady a zásady specifické pro právo Společenství, řízení před Evropským soudním dvorem, rekodifikace právní úpravy daně z přidané hodnoty
6. Směrnice Rady - účel a oblast působnosti, územní působnost, osoby povinné k dani,
7. Směrnice Rady - zdanitelná plnění – dodání zboží, pořízení zboří uvnitř Společenství, poskytnutí služby, dovoz zboží, místo zdanitelného plnění
8. Směrnice Rady – uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti, základ daně, sazby
9. Směrnice Rady – osvobození od daně
10. Směrnice Rady – odpočet daně
11. Směrnice Rady – povinnosti osob povinných k dani a některých osob nepovinných k dani
12. Zákon o dani z přidané hodnoty, Směrnice Rady – zvláštní režimy intrakomunitárních plnění
13. Aktuální otázky z oblasti DPH (legislativní změny, judikatura ESD)

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s fungováním systému daně z přidané hodnoty v zemích Evropské unie, tím, jaké jsou obecné a specifické právní zásady pro Evropskou unii, jaký vliv má řízení před Evropským soudním dvorem. Studenti získají znalosti o způsobu určování daňové povinnosti, prostředcích vedoucích k daňové optimalizaci a administrativních povinnostech váznoucích k DPH u subjektů realizujících intrakomunitární plnění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, nicméně doporučuje se! Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. O způsobu nahrazení zmeškané výuky rozhoduje individuálně vyučující.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor