Detail předmětu

Ateliér - seminář k bakalářské práci

FSI-6ASAk. rok: 2017/2018

Studenti zpracují rozbory na dané téma bakalářského projektu, utřídí a zhodnotí podkladový materiál, určí stávající trend výrobku a jeho vývoj s výhledem 5 až 10 let. Dále vypracují vývojovou, technickou a designérskou analýzu tématu, a to na základě práce s odbornou literaturou.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Analýza designérského zadání, vědecké třídění a zpracování doprovodné dokumentace designérského projektu, rozbor a hodnocení designu, včetně grafického zpracování a typografické úpravy.

Prerekvizity

Základy teorie designu, ergonomie, grafické úpravy tiskovin apod.

Doporučená nebo povinná literatura

BRAMSTON, David. Design výrobků: Hledání inspirace, Computer Press,a.s., Brno 2010. ISBN 978-80-251-2914-2.
AMBROSE, Gavin a Paul, HARRIS. Tisk a dokončovací práce: Grafický design. Computer Press, 2011. ISBN 3721201450. ISBN 978-80-251-2968-5.
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
JOHNSON, Michael. Problem solved. Phaidon, London, 2012. ISBN 0714864730. (CS)
KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Enigma. ISBN 978-80-89132-70-6.
LAUREL, Brenda. Design Research, Methods and Perspectives. MIT, Cambridge, 2004. ISBN 9780262122634.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání zadané práce ve stanovených termínech.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Úkolem předmětu je při bakalářské práci věnovat pozornost analýze zadání, teoretickým východiskům a naučit se zpracovávat dokumentaci. Dále je nutné mít schopnost provést rozbor a hodnocení designu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast v ateliérové výuce je kontrolovaná. Student je povinen být přítomen v rozvrhem stanovené době v ateliéru, pracovat na úkolech a vyčkat konzultace, pokud vyučující nezvolí individuálně jiný postup. Student musí pedagogovi předem sdělit, kde bude v době výuky pracovat (ateliér, dílny, modelárna) - pokud tomu tak není, jde o absenci. Jako omluva nepřítomnosti se uznávají pouze důvody obdobné důvodům podle zákoníku práce, např. nemoc. Neomluvená absence může být příčinou nepřijetí práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seznámení s pokyny studentům a termíny letního semestru a BP;
Analýza vývojová (historická);
Analýza vývojová (historická);
Analýza technická;
Analýza technická;
Osnova textu vlastní bakalářské práce (průvodní zprávy);
Analýza designérská;
Analýza designérská;
Koncept hlavní části textu BP - průvodní zprávy;
Závěrečná textová korekce analytické části,úvaha o 3 D prezentaci BP;
Odsouhlasení konečné grafické úpravy BP - výkres, titul. str. a bežná str., skici prezentačního výkresu BP;
Práce na textové a grafické podobě BP;
Odevzdání - konečná vytištěná verze BP (vývojová, designérská a technická analýza úkolu, kompletní text průvodní zprávy, konečná verze portfolia obsahujícího odborný životopis a jednotlivé úkoly na listech A4 zpracované studentem během studia.

Laboratoře a ateliéry

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seznámení s pokyny studentům a termíny letního semestru a BP;
Analýza vývojová (historická);
Analýza vývojová (historická);
Analýza technická;
Analýza technická;
Osnova textu vlastní bakalářské práce (průvodní zprávy);
Analýza designérská;
Analýza designérská;
Koncept hlavní části textu BP - průvodní zprávy;
Závěrečná textová korekce analytické části,úvaha o 3 D prezentaci BP;
Odsouhlasení konečné grafické úpravy BP - výkres, titul. str. a bežná str., skici prezentačního výkresu BP;
Práce na textové a grafické podobě BP;
Odevzdání - konečná vytištěná verze BP (vývojová, designérská a technická analýza úkolu, kompletní text průvodní zprávy, konečná verze portfolia obsahujícího odborný životopis a jednotlivé úkoly na listech A4 zpracované studentem během studia.