Detail předmětu

Počítačová grafika - Photoshop

FSI-YPGAk. rok: 2017/2018

Studenti se seznámí s programem Adobe Photoshop. Naučí se pracovat se základními i pokročilými nástroji (kreslení, vrstvy, retuše, transformace, masky). Předmět povede k tvorbě 2D grafiky, zejména tiskovin, velkoplošné grafiky a grafiky pro webové stránky.
Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti s prací v programu Adobe Photoshop, na základě čehož budou schopni v dalších ročnících vytvářet kvalitní grafické výstupy svých projektů (obrázky do technických zpráv a prezentací, prezentační postery, vizualizace).

Prerekvizity

U studentů se předpokládá základní práce s PC, systémem Windows a schopnost tvůrčího myšlení.

Doporučená nebo povinná literatura

Adobe Creative Team: Adobe Photoshop CS5, ISBN: 9788025132258
FAULKNER, Andreu a Conrad CHAVEZ. Adobe Photoshop CC. Indianapollis: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4741-2.
SIMMONS, Jason. Kompletní příručka pro designéry: virtual product design. V Praze: Slovart, 2009. ISBN 978-807-3911-515.
Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop [online]. Adobe Systems Software Ireland, 2017. Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/user-guide.html

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení s počítačovou podporou, která jsou zaměřena na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání zadané práce ve stanovených termínech, závěrečný test prokazující znalosti práce s programem a schopnost samostatné práce.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů, pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu a testu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu "Počítačová grafika - Photoshop" je seznámit studenty se základními úkony v programu Photoshop. Práce v tomto programu povede k vytvoření 2D rastrových grafických návrhů pro tištěnou, elektronickou a multimediální grafiku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Adobe Photoshop - seznámení s prostřením programu Adobe Photoshop, filosofie práce, založení nového projektu, rozvržení hlavních nástrojů, práce se soubory, barevné režimy
2. Adobe Photoshop – práce s vrstvami, nástroje pro vytváření volné grafiky, štětec, guma, výplň
3. Adobe Photoshop – pokročilé vlastností štětců, vlastní štětce, import štětců, použití přítlaku a simulovaného přítlaku pro vlastnosti pracovních nástrojů
4. Adobe Photoshop – práce s výběry, nástroje pro manuální výběr, plošný výběr, výběr podle barev, pokročilé nástroje pro výběr, ukládání a znovunačítání výběrů
5. Adobe Photoshop – retušovací nástroje, nástroje na bázi štětců, nástroje pro retušování ploch, kombinace grafiky napříč vrstvami
6. Adobe Photoshop – barevné korekce a úpravy obrazu, změny barevného režimu obrazu
7. Adobe Photoshop – filtry a efekty
8. Adobe Photoshop – práce s textem, vlastnosti, textové bloky, transformace, export
9. Adobe Photoshop – inteligentní objekty, navázané soubory, skupiny vrstev
10. Adobe Photoshop – rastrové a vektorové masky, vektorové objekty, cesty, kanály
11. Adobe Photoshop – styly vrstev, speciální typy vrstev, vrstvy výplně a úprav, inteligentní filtry
12. Adobe Photoshop – 3D nástroje, 3D vrstvy, možnosti importu a exportu 3D geometrie a mapování
13. Adobe Photoshop – možnosti exportu, nástroje pro přípravu grafiky pro web, animace