Detail předmětu

Modelování - prostorová tvorba

FSI-YM1Ak. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na modelovanou lebku a hlavu dle sádrové busty.
Předmět umožňuje studentům získat základní znalosti techniky modelování a nabytí základních návyků pro budování hmoty a charakteru objektů v prostoru.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět vede k osvojení smyslu pro hmotu v prostoru, plastický tvar, odhadování rozměrů, objemů, vzdáleností a seznamuje s potřebnými řemeslnými základy, pro modelování z hlíny.

Prerekvizity

Předpokládají se teoretické znalosti z perspektivy a zvládnutá kresba základních geometrických těles dle modelu. Význam zde má praxe z tvorby modelů prostorových kompozic a modelů designu.

Doporučená nebo povinná literatura

BAMMES, Gottfried. Der nackte Mensch: Hand und Lehrbuch der Anatomie für Künstler. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1982. ISBN 3-364-00016-6.
MALIVA, Josef. Doteky s uměním a časem I. díl: Přehled evropských dějin umění od pravěku po renesanci. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1996. ISBN 80-214-0822-7.
GOLDFINGER, Eliot. Human Anatomy for Artists: The Elements of Form. New York: Oxford University Press, 1991. ISBN 978-0195052060.
MALIVA, Josef. Doteky s uměním a časem II. díl: Přehled dějin umění od baroka do poloviny 20. století. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1997. ISBN 80-214-1088-4. (CS)
KOS, Jaroslav a Pavel ŽILÁK. Anatomie člověka pro výtvarníky. Praha: Aventinum, 1996. ISBN 80-85277-98-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s modelováním, jakožto základním způsobem vizuálního, prostorového záznamu. Praktická cvičení jsou zaměřena na modelovanou lebku a hlavu, dle sádrové busty, akcentují stavbu objemu, s důrazem na proporce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

I. úkol, modelovaná lebka dle modelu, zásady pro její stavbu;
Modelovaná lebka dle modelu;
Modelovaná lebka dle modelu;
Modelovaná lebka dle modelu, hodnocení I. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/;
II. úkol, modelovaná hlava dle sádrové busty, zásady pro její stavbu;
Modelovaná hlava dle sádrové busty;
Modelovaná hlava dle sádrové busty;
Modelovaná hlava dle sádrové busty, hodnocení II. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/;
III. úkol, modelovaná hlava dle sádrové busty;
Modelovaná hlava dle sádrové busty;
Modelovaná hlava dle sádrové busty;
Modelovaná hlava dle sádrové busty;
Modelovaná hlava dle sádrové busty, hodnocení III. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, celkové hodnocení semestru.