Detail předmětu

Modelování - reliéfní tvorba

FSI-YMLAk. rok: 2017/2018

Předmět navazuje na kurz "Modelování – prostorová tvorba", je zaměřen na modelovaný reliéf hlavy dle sádrové busty. Předmět umožňuje studentům rozvinout znalosti techniky modelování a nabytí zkušeností pro stavbu hmoty a charakteru objektů v prostoru.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět podporuje rozvoj schopností vyjadřovat svá vizuální poznání, představy a nápady, vede k prohloubení smyslu pro hmotu v prostoru, odhadování rozměrů, objemů, vzdáleností a rozšiřuje řemeslné základy, pro modelování z hlíny.

Prerekvizity

Předpokládají se zažité znalosti z perspektivy uplatňované v kresebném projevu a zejména zkušenosti s modelovanou lebkou a hlavou dle sádrové busty.

Doporučená nebo povinná literatura

BAMMES, Gottfried. Der nackte Mensch: Hand und Lehrbuch der Anatomie für Künstler. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1982. ISBN 3-364-00016-6.
KOS, Jaroslav a Pavel ŽILÁK. Anatomie člověka pro výtvarníky. Praha: Aventinum, 1996. ISBN 80-85277-98-0.
GOLDFINGER, Eliot. Human Anatomy for Artists: The Elements of Form. New York: Oxford University Press, 1991. ISBN 978-0195052060.
MALIVA, Josef. Doteky s uměním a časem II. díl: Přehled dějin umění od baroka do poloviny 20. století. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1997. ISBN 80-214-1088-4.
KOS, Jaroslav a Pavel ŽILÁK. Anatomie člověka pro výtvarníky. Praha: Aventinum, 1996. ISBN 80-85277-98-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s modelováním reliéfu. Praktická cvičení jsou zaměřena na modelovaný reliéf hlavy dle sádrové busty, akcentují stavbu objemu, s důrazem na proporce a charakter modelu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

I.úkol, modelovaný reliéf hlavy, dle sádrové busty, zásady pro jeho stavbu;
Modelovaný reliéf hlavy dle sádrové busty;
Modelovaný reliéf hlavy dle sádrové busty;
Modelovaný reliéf hlavy dle sádrové busty, hodnocení I. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/;
II.úkol, modelovaný reliéf hlavy, dle sádrové busty;
Modelovaný reliéf hlavy dle sádrové busty;
Modelovaný reliéf hlavy dle sádrové busty;
Modelovaný reliéf hlavy dle sádrové busty;
Modelovaný reliéf hlavy dle sádrové busty, hodnocení II. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/;
III.úkol, modelovaný reliéf hlavy, dle sádrové busty;
Modelovaný reliéf hlavy dle sádrové busty;
Modelovaný reliéf hlavy dle sádrové busty;
Modelovaný reliéf hlavy dle sádrové busty, hodnocení III. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, celkové hodnocení semestru.