Detail předmětu

Kreslení v plenéru

FSI-YKOAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na základní témata kresby v plenéru (krajina, drobná architektura, architektura historických staveb). Podstatným momentem je zachycení objektů v rámci sledované kompozice dle pravidel perspektivního zobrazení, jednoznačné vyjádření linií jednotlivých objektů nebo jejich částí. Předmět probíhá formou intenzivního týdenního kursu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Cvičení kresby v plenéru umožňuje studentům osvojit si návyky pro kresbu drobné i větší historické a moderní architektury záznamem konkrétních objektů v širším kontextu umístění v prostředí. Studenti si rozšíří schopnost zachycení hloubky prostoru na objektech a přírodních prvcích utvářejících prostředí.

Prerekvizity

Předpokládají se teoretické znalosti z perspektivy (včetně světla a stínu), schopnost je prakticky uplatňovat při stavbě kresby v ploše a zkušenost s kresbou zátiší, složeného z objektů různého charakteru, materiálu a povrchu v perspektivním pohledu, dle modelu.

Doporučená nebo povinná literatura

Ballestar, V., Vigué, J.: Skici- kompletní průvodce skicováním, Rebo, Barcelona, 2005 (CS)
Teissig, K.: Techniky kresby, Artia , Praha 1986 (CS)
Reyna, R.: How To Draw What You See, Watson-Guptill Publications, New York, 1996 (EN)
Ballestar, V.; Vigué, J.: Skici- kompletní průvodce skicováním, Rebo, Barcelona, 2005
Rudy de Reyna: How to draw what you see, Watson- Guptill publications, New York, 1996 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení v exteriéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních (týdenním kursu), odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami kresby v exteriéru. Kurz je zaměřen na kresbu krajiny a architektury s respektováním zásad perspektivního zobrazení. Úkolem je sledování struktury zobrazovaných objektů metodou redukce jejich tvarů, kresba samostatných prvků i jejich postavení v rámci celku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Vzhledem ke specifickému charakteru předmětu probíhá kontrola účasti formou konzultací průběžných výsledků práce na kresbě. Zameškaná výuka je buď nahrazena po domluvě s pedagogem nebo je řešena formou náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

30 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kresba drobné architektury v plenéru 1, zásady pro její stavbu;
2. Kresba drobné architektury v plenéru 2;
3. Kresba moderní architektury 1;
4. Kresba moderní architektury 2;
5. Kresba stromů v plenéru 1;
6. Kresba architektury v plenéru 1;
7. Kresba architektury v plenéru 2;
8. Kresba architektury v plenéru 3;
9. Kresba architektury v plenéru včetně stafážních prvků 4;
10. Kresba architektury v plenéru včetně stafážních prvků 5.