Detail předmětu

Ergonomie

FSI-YERAk. rok: 2017/2018

V předmětu jde o seznámení se se všemi aspekty soustavy člověk-stroj-prostředí s cílem jejich implementace do návrhu designérského díla, se zvláštním zřetelem na užitnost a bezpečnost soustavy. Za pomoci nových počítačových technologií aplikují studenti získané znalosti na úkolech modelujících situace spojené s užíváním a obsluhou předmětů a strojů.
Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí o člověku, o pracovním prostředí, soustavě ovladačů a sdělovačů, o zásadách pro tvorbu prostoru, o bezpečnosti práce a metodickém postupu konstruování. Studenti získané znalosti uplatní v projektech zadávaných v rámci ateliérové tvorby.

Prerekvizity

Předmět je svým charakterem a náplní specifický a nepředchází mu žádný obdobně orientovaný předmět. Přesto se u studentů předpokládá základní orientace v problematice biologie člověka, fyziky, statistiky a základů konstruování. U biologie a fyziky postačí středoškolská úroveň znalostí, u statistiky a základů konstruování znalosti v rozsahu učiva probíraného v rámci vysokoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

KRÁL, Miroslav. Ergonomie a její využití v technické praxi II: Normativy ledského těla. Biomechanika a bioenergetika. Ostrava: Alexandr Vávra-Vava, 1998. ISBN 80-86168-04-2. (CS)
CHUNDELA, Lubor. Ergonomie. 3. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05173-3.
RUBÍNOVÁ, Dana. Ergonomie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-214-3313-2.
SANDERS, Mark S. a Ernest J. MCCORMICK. Human factors in engineering and design. 7th ed. New York: McGraw-Hill, c1993. ISBN 0-07-054901-x.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna tvůrčí prací v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání všech zadaných a zkorigovaných prací nejpozději jeden pracovní den před konáním zkoušky. Témata a termíny odevzdání prací budou upřesněny v průběhu výuky. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem tohoto předmětu je získání znalostí potřebných pro navrhování a modernizaci průmyslových výrobků a pracovního prostředí. Úkolem předmětu je vést studenty k antropocentrickému přístupu v designérské tvorbě. Předmět poskytuje informace o člověku, o soustavě ovladačů a sdělovačů, o zásadách pro tvorbu prostoru a o bezpečnosti práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu. Ergonomie - definice, základ, přínos, cíl;
2. Člověk - fyzické vlastnosti, rozměry, tělo člověka;
3. Člověk - počitky a vjemy. Reflexy;
4. Člověk - psychologické vlastnosti člověka. Mezilidské vztahy;
5. Člověk - motivace. Výkonnost. Organizace práce;
6. Člověk a stroj. Přednosti člověka. Přednosti stroje. Rozměrové řešení stroje;
7. Nářadí a pomůcky. Sedadla;
8. Ovladače. Sdělovače. Vztahy mezi ovladači a sdělovači. Řešení soustavy ovladačů a sdělovačů;
9. Člověk a prostředí. Klimatické podmínky. Osvětlení. Hluk. Vibrace a otřesy;
10. Bezpečnost práce;
11. Interiér, bydlení, prostor;
12. Prostory bytové, prostory komunikační.
13. Barva, Handicap.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výroba figuríny 5%, 50%, 95% v měřítku 1:5 a 1:10.
2. Ergonomické parametry I. – ergonomické řešení sedadel, analýza tématu, skici.
3. Ergonomické parametry I. – ergonomické řešení sedadel, skici.
4. Ergonomické parametry I. – ergonomické řešení sedadel, varianty.
5. Ergonomické parametry I. – ergonomické řešení sedadel, vizualizace.
6. Ergonomické parametry II. – ergonomické řešení stroje, analýza tématu, skici.
7. Ergonomické parametry II. – ergonomické řešení stroje, skici.
8. Ergonomické parametry II. – ergonomické řešení stroje, varianty.
9. Ergonomické parametry II. – ergonomické řešení stroje, vizualizace.
10. Ergonomické parametry III. – ergonomické řešení prostoru, analýza tématu, skici. Test.
11. Ergonomické parametry III. – ergonomické řešení prostředí, skici.
12. Ergonomické parametry III. – ergonomické řešení prostředí, varianty.
13. Ergonomické parametry III. – ergonomické řešení prostředí, vizualizace.