Detail předmětu

Umění a řemesla

FSI-YDUAk. rok: 2017/2018

Seznámení se základním i pojmy: člověk a umění, člověk a životní prostředí, člověk z hlediska fyziologického a psychologického, člověk a užité umění, umělecká řemesla a design. Na daných úkolech posluchači řeší postavení člověka v pracovní i mimopracovní oblasti a navrhuje optimální podmínky pro jeho činnost s uplatněním estetiky pomocí kresebného vyjádření a modelové klasické i počítačové techniky.
Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v oborech užitého umění, oblastech a materiálech uměleckých řemesel. Praktická dovednost navrhování v dané oblasti.

Prerekvizity

Účast ve výuce je podmíněna splněním podmínky návaznosti předmětů - nutné absolvování kurzů Základy designu a Typologie designu.

Doporučená nebo povinná literatura

CRHÁK, František. Výtvarná geometrie: učební text pro uměleckoprůmyslové školy. 3.vyd. Praha: SPN, 1977. Učebnice odborných a středních odborných škol.
NOËL, Riley a Patricia BAYER. The elements of design: the development of design and stylistic elements from the renaissance to the postmodern era. London: M. Beazley, 2003. ISBN 9781840004311.
MORANT, Henry de, Gérald GASSIOT-TALABOT a Josef HOBZEK. Dějiny užitého umění od nejstarších dob po současnost. Praha: Odeon, 1983.
DLABAL, Stanislav. Nábytkové umění: vybrané kapitoly z historie. Praha: Grada, 2000. Stavitel. ISBN 80-7169-655-2.
FROLEC, Ivo. Kovářství. Praha: Grada, 2003. Řemesla, tradice, technika. ISBN 80-247-0611-3.
RILEY, Noël, ed. Dějiny užitého umění: vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart, c2004. ISBN 80-7209-549-8.
VONDRUŠKA, Vlastimil. Sklářství. Praha: Grada, 2002. Řemesla, tradice, technika. ISBN 80-247-0261-4.
ZUB, Gleb. Ozdobné kovové ploty a mříže. Praha: Grada, 1999. Stavitel. ISBN 80-7169-735-4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna tvůrčí prací v ateliéru a exkurzemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn účastí ve výuce, odevzdáním požadovaného počtu prací (výkresů) v termínu a dostatečné kvalitě a zvládnutí příp. testu. Písemný test ověřuje celkovou orientaci a znalosti vývoje a teorie designu a řemesel v probraném rozsahu.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Pokud je i pouze jeden z úkolů hodnocen menším než polovičním počtem bodů, je celkové hodnocení z předmětu F „nedostatečně“
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy a vztahy v oblasti výtvarného umění, designu, užitého umění a uměleckých řemesel . Úkoly kurzu jsou řešeny jako předstupeň ateliérů - průmyslový design.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Člověk a umění, životní styl a umělecký sloh;
2. Člověk a životní prostředí;
3. Člověk z hlediska fyziologického a psychologického;
4. Člověk a věci - funkce předmětů;
5. Užité umění, umělecká řemesla a design - základní pojmy;
6. Užité ümění a umělecká řemesla - kámen, hlína, keramika;
7. Užité umění a umělecká řemesla - keramika;
8. Užité umění a umělecká řemesla - sklo;
9. Užité umění a umělecká řemesla - kovy;
10. Užité umění a umělecká řemesla - textil;
11. Užité umění a umělecká řemesla - exkurze do řemeslných dílen;
12. Užité umění a umělecká řemesla - dřevo, nábytek;
13. Písemný test.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - základní pojmy, informace o předmětu;
2. Koncepční studie designu prostředí v intravilánu (situace, vztahy apod., např. park, náměstí, pěší zóna, dětské hřiště, komunikační uzel apod.) - zadání 1;
3. Koncepční řešení designu - rešerše, analýza, skici;
4. Koncepční řešení designu - vypracování;
5. Koncepční řešení designu - definitiva, odevzdání úkolu č. 1;
6. Návrh jednoduchého designu využívající řemeslné materiály a postupy- zadání 2;
7. Návrh designu- rešerše, analýza, skici;
8. Návrh designu - definitiva; odevzdání úkolu č. 2;
9. Návrh designu využívající řemeslné materiály a postupy (detailní řešení) - zadání 3;
10. Návrh designu detailu - rešerše, analýza, skici;
11. Návrh designu - vypracování;
12. Návrh designu - definitiva;
13. Odevzdání úkolu č. 3; Písemný test;