Detail předmětu

Environmentální řízení

FSI-UERAk. rok: 2017/2018

Studium předmětu Environmentální řízení je zaměřeno na velmi aktuální problematiku podnikové ekologie. Současně vytváří předpoklady pro dobrou orientaci v legislativní oblasti ochrany životního prostředí. V rámci výuky budou probírány jednotlivé zákony, provozní evidence a povinnosti vyplývající pro podniky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět Environmentální řízení umožňuje studentům získat základní přehled o zákonech k ochraně složek životního prostředí (tzv. složkové zákony) a zákonech k ochraně před specifickými zdroji ohrožení životního prostředí. Získané znalosti umožní posuzovat činnost podniku nejen z ekonomického, ale i z environmentálního úhlu pohledu.

Prerekvizity

Student má znalosti odpovídající absolvováním pěti semestrů fakulty strojního inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

Kiely, G.: Environmental engineering. Boston: McGraw-Hill Book Company, 1998, 979 s. ISBN 0-07-116424-3.
G. Kiely. 1998. Environmental Engineering. New York: McGraw-Hill, 1998. 979 p. ISBN 0-07-709127-2.
CORBITT, Robert A.: Standard handbook of environmental engineering. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1999, 1 s. ISBN 0-07-013160-0.
Technika prostředí [Janotková], skripta VUT, 1991
Vejvoda, J., MACHAČ, P. a Burian. P.: Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2003, 226s. ISBN 80-7080-517-x
Ekologie– úvod do studia ekotechniky [Smolík, Kincl, Krpeš], skripta VŠB, 1992
Konference OSN o ŽP a rozvoji, Rio de Janeiro [Moldan], 1993
NOSKIEVIČ, P., KAMINSKÝ, J.: Využití energetických zdrojů. Ostrava: VŠB, 1996, 91 s. ISBN 80-7078-378-8.
Ochrana životního prostředí [Herčík, Lapčík, Obroučka], skripta VŠB, 1995
Ochrana životního prostředí [Dirner a kol.], skripta VŠB
Podkladové materiály k uplatnění čistší produkce a prevence [ČCČP], 2003
Recyklace [Božek, Urban, Zemánek], 2003

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání klasifikovaného zápočtu student musí vypracovat semestrální práci. Na konci semestru prokáže znalost přednášeného učiva.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednáška: 26 hod. nepovinná
Osnova:

1. Všeobecný úvod do podnikové ekologie. Přehled platné legislativy.
2. Zákon o chemických látkách a přípravcích a související předpisy. Povinnosti oprávněných osob. Klasifikace nebezpečných chemických látek a přípravků.
3. Fyzikálně-chemické charakteristiky chemických látek a přípravků. Bezpečnostní listy.
4. Obalové hospodářství – legislativní požadavky, základní pojmy, povinnosti osob.
5. Zákon o ovzduší a prováděcí předpisy. Zdroje znečištění. Emise, imise a jejich měření.
6. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Výpočet poplatků za znečišťování ovzduší, provozní evidence, souhrnná provozní evidence.
7. Základní právní předpisy v oblasti vodního hospodářství v praxi. Žádost o povolení k nakládání s vodami, výpočet poplatků, kontroly skladů závadných látek.
8. Úprava technologických a chladicích vod. Biologické a chemické čištění odpadních vod.
9. Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě a železniční dopravě (ADR, RID).
10. Nástroje k praktické aplikaci ochrany ŽP – ekologický audit, EMAS, EMS.
11. Integrovaná prevence v ochraně životního prostředí (IPPC).
12. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
13. Ekonomie životního prostředí.

Cvičení: 13 hod. povinná
Osnova:

1. Zadávání semestrálních prací. Environmentální politika, stav v ČR a EU.
2. Práce s databankami chemických látek a přípravků – HSDB, CHRIS, IRIS.
3. Písemná pravidla pro nakládání s chemickými látkami/přípravky nebezpečnými pro lidské zdraví.
4. Značení na obalech. Výstražné symboly.
5. Ovzduší v zónách a aglomeracích České republiky.
6. Provozní řád v souladu se zákonem o ovzduší.
7. Praktická ukázka provozních řádů na vody.
8. Praktická ukázka havarijních plánů na vody.
9. Kemlerův kód. Písemné pokyny pro přepravu nebezpečných chemických látek a přípravků.
10. Exkurze – Teplárny Brno.
11. Praktická ukázka zpracování formuláře IPPC průmyslového podniku.
12. Praktická ukázka zpracování EIA průmyslového podniku spojená s diskusí.
13. Prezentace semestrálních prací.

Cíl

Úvod do teorie environmentálního řízení v oblasti podnikové ekologie. Přehled platné legislativy a povinností, které vyplývají pro podnikající fyzické a právnické osoby. Metody a strategie aplikované v oblasti řízení podniků a společnosti minimalizující důsledky jejich trvalého rozvoje. Souhrnné uvedení používaných pojmů, metod a postupů aplikovaných v různých oblastech průmyslové činnosti, podrobnější specifikace vybraných způsobů prevence.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast studentů se týká pouze cvičení a exkurzí, při nichž je prováděna prezentace přítomných. V odůvodněných případech náhradní forma výuky může být řešená formou individuálního projektu (řešení praktické případové studie).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Všeobecný úvod do podnikové ekologie. Přehled platné legislativy.
2. Zákon o chemických látkách a přípravcích a související předpisy. Povinnosti oprávněných osob. Klasifikace nebezpečných chemických látek a přípravků.
3. Fyzikálně-chemické charakteristiky chemických látek a přípravků. Bezpečnostní listy.
4. Obalové hospodářství – legislativní požadavky, základní pojmy, povinnosti osob.
5. Zákon o ovzduší a prováděcí předpisy. Zdroje znečištění. Emise, imise a jejich měření.
6. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Výpočet poplatků za znečišťování ovzduší, provozní evidence, souhrnná provozní evidence.
7. Základní právní předpisy v oblasti vodního hospodářství v praxi. Žádost o povolení k nakládání s vodami, výpočet poplatků, kontroly skladů závadných látek.
8. Úprava technologických a chladicích vod. Biologické a chemické čištění odpadních vod.
9. Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě a železniční dopravě (ADR, RID).
10. Nástroje k praktické aplikaci ochrany ŽP – ekologický audit, EMAS, EMS.
11. Integrovaná prevence v ochraně životního prostředí (IPPC).
12. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
13. Ekonomie životního prostředí.

Laboratoře a ateliéry

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadávání semestrálních prací. Environmentální politika, stav v ČR a EU.
2. Práce s databankami chemických látek a přípravků – HSDB, CHRIS, IRIS.
3. Písemná pravidla pro nakládání s chemickými látkami/přípravky nebezpečnými pro lidské zdraví.
4. Značení na obalech. Výstražné symboly.
5. Ovzduší v zónách a aglomeracích České republiky.
6. Provozní řád v souladu se zákonem o ovzduší.
7. Praktická ukázka provozních řádů na vody.
8. Praktická ukázka havarijních plánů na vody.
9. Kemlerův kód. Písemné pokyny pro přepravu nebezpečných chemických látek a přípravků.
10. Exkurze – Teplárny Brno.
11. Praktická ukázka zpracování formuláře IPPC průmyslového podniku.
12. Praktická ukázka zpracování EIA průmyslového podniku spojená s diskusí.
13. Prezentace semestrálních prací.