Detail předmětu

Speciální elektrotechnika

FSI-QE1Ak. rok: 2017/2018

Předmět Speciální elektrotechnika má seznámit studenty se základními elektrickými a elektronickými systémy motorových vozidel. Zdrojová soustava - akumulátory, rotační zdroje, regulace, paralelní chod. Systémy spouštění a zapalování spalovacích a vznětových motorů, elektronické vstřikovací systémy, systémy osvětlení, signalizace a zabezpečovací zařízení. Elektrické a elektronické systémy aktivní a pasivní bezpečnosti. Systémy přenosu energie ainformací, elektromagnetická kompatibilita, telekomunikační a navigační systémy motorových vozidel.

Výsledky učení předmětu

Předmět Speciální elektrotechnika umožňuje studentům získat základní teoretické znalosti elektrických a elektronických systémů motorových vozidel a jejich nejdůležitějších komponent a praktické dovednosti při obsluze a diagnostice jednoduchých poruch souvisejících s činností těchto systémů.

Prerekvizity

Základy dynamiky mechanizmů, základy konstrukce motorových vozidel, základy měření neelektrických veličin, základy teorie elektrických strojů a přístrojů, principy zpracování a přenosu dat.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, aktivní účast, zpracované protokoly z měření.
Zkouška: Zkouška prověřuje znalost celé látky včetně praktických dovedností. Zkouška je kombinovaná, má písemnou a ústní část.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Speciální elektrotechnika je seznámit studenty se soudobým stavem elektrického a elektronického vybavení motorových vozidel. Úkolem předmětu je dosažení základních znalostí uvedené problematiky tak, aby studenti byli schopni aplikovat tato zařízení ve své hlavní profesi a orientovat se v široké tržní nabídce těchto produktů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovanou výukou je cvičení. Cvičení jsou povinná. Je kontrolována přítomnost na cvičení a je přezkušována úroveň znalostí zadané úlohy. Zameškanou výuku musí student absolvovat s jinou skupinou, nebo ve vyjímečných případech zadáním domácí práce na příslušné téma. Úroveň zpracování této práce je vyhodnocena vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Elektrická síť vozidla.
2. Alternátory s buzením permanentními magnety a stejnosměrným buzením.
3. Alternátory se stejnosměrným buzením.
4. Olověné akumulátory.
5. Spouštěče. Prostředky usnadňující spouštění.
6. Systémy osvětlení motorových vozidel.
7. Zapalovací soustavy motorů.
8. Vstřikovací soustavy motorů.
9. Snímače neelektrických veličin a akční členy v dopravní technice.
10.Motormanagement.
11.Systémy pasivní bezpečnosti.
12.Systémy aktivní bezpečnosti a jízdního komfortu.
13.Multiplexní rozvod, elektromagnetická kompatibilita.

Laboratoře a ateliéry

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Následující šest cvičení probíhá jednou za dva týdny, cvičení trvá dvě vyučovací hodiny.
1. Úvod do laboratorních cvičení, bezpečnostní předpisy
2. Měření na olověném akumulátoru, údržba, nabíjení
3. Měření charakteristik alternátoru pro motorová vozidla
4. Měření charakteristik alternátoru s regulátorem
5. Měření charakteristik rozdělovače
6. Ověření vlastností spouštěče
Následující cvičení trvá jednu hodinu.
7. Prezentace zadaných prací, zápočet.