Detail předmětu

Marketing

FSI-FMAAk. rok: 2017/2018

Tento předmět je zaměřený na seznámení studentů se soudobými trendy v oblasti marketingové teorie a praxe. Pozornost je věnována charakteristice marketingového mixu a východískům strategického marketingového řízení, to vše se snahou o výraznou orientaci na oblast průmyslového marketingu.

Výsledky učení předmětu

Předmět je orientován na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností s aplikací poznatků v praxi. Výrazným rysem je orientace výuky na aktivizační metody (organizace postupu při sestavení seminárních prací, jejich příprava a presentace).

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických pojmů.

Doporučená nebo povinná literatura

BUREŠ, I. Marketingově řízená firma. Praha: Management Press, 1992. 101 s. ISBN 80-85603-24-1
KOTLER, P. Marketing management. 10. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. 719 s. ISBN 80-247-0016-6
SPÁČIL, A. Péče o zákazníky. Co od nás zákazník očekává a jak dosáhnout jeho spokojenosti. Praha: Grada Publishing, 2002. 116 s. ISBN 80-247-0514-1
WHITELEY, R. Podnik řízený zákazníkem. Praha: Victoria Publishing, 1993. 231s. ISBN 80-85605-69-4

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru budou dva písemné testy.
Podmínky pro udělení zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních
- odevzdání a prezentace výzkumu - v ústní i písemné formě (struktura a
obsah prezentace bude sdělen v průběhu semestru)
Forma a průběh zkoušky:
Zkouška proběhne písemnou a ústní formou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Východiska marketingové koncepce řízení firem
Podmínky pro uplatnění marketingu
Nástroje marketingového řízení - marketingový mix
CRM
Marketingový výzkum
Příklady úspěšných aplikací marketingových postupů v řízení firem

Cíl

Získání znalostí z oblasti marketingu, zejména se zaměřením na soudobá pojetí této podnikatelské filosofie. Výklad vychází z přístupu úspěšných firem, které kladou důraz na uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je orientován na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností s aplikací poznatků v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžné hodnocení formou písemných testů a prezentace seminárních prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Marketingová koncepce řízení – její obsah a geneze
2. Podmínky pro uplatnění marketingu
3. Prvky marketingového mixu
4. Marketingový výzkum
5. Tvorba a realizace marketingové strategie

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning