Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-STG)

FSI-FETAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury, učí zásady plánování experimentů a vyhodnocení výsledků. Jsou probírány zásady vypracování technických zpráv, jejich formální a obsahová struktura a zásady technické presentace.

Výsledky učení předmětu

Předmět napomáhá při zpracování diplomové práce.

Prerekvizity

Studijní znalosti z oblasti předmětu diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura, která se vztahuje k tématu bakalářské práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní přístup ve výuce, účast, vypracování tezí diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do psaní bakalářských prací
2. Práce s odbornou literaturou
3. Bibliografické citace
4. Psaní tabulek
5. Psaní a úpravy rovnic
6. Kreslení diagramů
7. Psaní technologických postupů
8. Návrh experimentu
9. Zpracování naměřených dat
10. Ekonomické vyhodnocení dosažených výsledků
11. Diskuze výsledků, porovnání s literaturou
12. Příprava psané prezentace
13. Orální prezentace, zásady rétoriky.

Cíl

Cílem semináře je poskytnutí znalostí a postupů, nutných při zpracování technických děl.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná a může být specifikována podle pokynů vedoucího diplomové práce.

Znalosti jsou kontrolovány formou presentací k dílčím tematům.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13.: V každém týdnu se uskuteční jeden seminář, na kterém budou referovány diplomové práce jednotlivými diplomanty tak, aby se během semestru dostalo na všechny. Ihned po odreferování budou jednotlivé práce diskutovány.

eLearning