Detail předmětu

Úvod do práva ICT 1

FEKT-TUP1Ak. rok: 2017/2018

Pojem a struktura soukromého práva ICT, právní aspekty užití digitální identity, právní instituty elektronické dokumentace soukromoprávního jednání, aplikace práv duševního vlastnictví v on-line prostředí, pojem a právní ochrana osobnosti (vč. ochrany soukromí), omezení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti, internet jako tržní prostředí.

Zajišťuje ústav

Právnická fakulta (PF MU)

Výsledky učení předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním otázkám soukromoprávní regulace ICT, analyzovat a řešit konkrétní právní problémy civilní jurisdikce na internetu, analyzovat a řešit konkrétní právní problémy elektronické kontraktace, analyzovat a řešit konkrétní právní problémy užívání elektronických podpisů a analyzovat a řešit konkrétní právní problémy duševního vlastnictví on-line.

Prerekvizity

Předmět je co do obsahu relativně nezávislý na ostatních částech studijního programu – nemá tedy žádné prerekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

Polčák, R. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 150 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4.
Lechner, T. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha : Leges, 2012. 255 s. ISBN 978-80-87576-41-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a samostudia za užití distanční studijní opory (materiálů v interaktivní studijní osnově v IS MUNI).

Způsob a kritéria hodnocení

Průběh studia je hodnocen na základě interaktivních plnění v IS MUNI. Interaktivních plnění je celkem pět, k úspěšnému absolvování musí student úspěšně dokončit alespoň čtyři.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova:
1. Úvod, pojem soukromého práva ICT, základní metody
2. Působnost práva na internetu, jurisdikce
3. Právní subjektivita, elektronický podpis, elektronický právní styk, doručování
4. Elektronické dokumenty, elektronická kontraktace, B2B a spotřebitelské smlouvy
5. Software, http kód a data jako předmět práv duševního vlastnictví, typické smlouvy
6. Pojem ISP, odpovědnost ISP, typické smlouvy
7. Doménová jména a doménové spory
8. Ochrana osobní integrity, ochrana dat (osobní, obchodní, státní)
9. WWW stránky a specifické formy právní odpovědnosti (linking, deep linking, framing, meta-tagging, plagiátorství, protiprávní asignace služeb)
10. Autorskoprávní ochrana multimediálních informací a digital rights management
11. Internet jako technologický trh
12. Nekalosoutěžní jednání na internetu, spamming
13. Případové studie komplexních případů soukromoprávní odpovědnosti

Cíl

Cílem předmětu je přehledovým způsobem analyzovat instituty soukromého práva dopadající na nasazení informačních a komunikačních technologií v soukromých společenských transakcích. Předmět je rozdělen na jednotlivé tematické části v návaznosti na aktuálně právně exponované otázky běžného života informační společnosti zahrnující distanční elektronickou kontraktaci (eContracting), základy ochrany duševního vlastnictví on-line, soukromoprávní ochranu osobnosti a soukromé informační sféry člověka, právní ochranu doménových jmen, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IBEP-T bakalářský

    obor T-IBP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning