Detail předmětu

Úvod do medicínské informatiky

FEKT-AUMIAk. rok: 2017/2018

Předmět je věnován principům využití počítačových technologií v medicíně a biologii. Je orientován na na medicínská data, získávání, archivace a použití, systémy založené na počítačových pacientských záznamech, nemocniční informační systémy, rozhodování v medicíně, pravděpodobnostní usuzování, standardy v medicínské informatice a úvod do bioinformatiky, základy zpracování genetické informace.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat základní způsoby počítačového zpracování biomedicínských dat,
- vysvětlit základní pojmy medicínské informatiky,
- popsat principy základních metod pravděpodobnostního rozhodování,
- diskutovat výhody a nevýhody jednotlivých metod,
- na základě definovaných požadavků vyhodnotit kvalitu rozhodovacích metod.

Prerekvizity

Student by měl být schopen vysvětlit základní principy počítačových technologií, měl by znát základní pojmy a způsob použití databázových systémů a měl by ovládat základní znalosti z pravděpodobnostního počtu. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

P. Degoulet, B. Phister, M. Fieschi: Introduction to Medical Informatics. Springer-Verlag New York, 1999. ISBN: 0387946411 (EN)
J.H. van Bemmel and M.A. Musen: Handbook of Medical Informatics, Springer-Verlag, 1997. ISBN: 3540633510 (EN)
Zvárová, J. a kol.: Biomedicínská informatika I. Karolinum, 1. vyd., 2002. ISBN-10: 80-246-0609-7 (CS)
Kalet, I. J. Principles of Biomedical Informatics. Academic Press, 2008. ISBN-10: 0123694388 (EN)
Zvárová, J. Biomedicínská statistika I. Karolinum, Praha, 2007. ISBN: 978-80-7184-786-1 (CS)
Berka, P. Dobývání znalostí z databází. Praha, Academia 2003. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává projekty podle pokynů vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

až 40 bodů ze cvičení (2x test a 1x aktivita)
až 60 bodů za písemnou zkoušku
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v základních pojmech medicínské informatiky a schopnosti aplikovat základní principy rozhodování v medicíně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Počítače v medicíně a biologii. Zpracování informace v biomedicínském výzkumu a klinické praxi.
2. Data a informace v medicíně. Medicínská data, získávání, archivace a použití.
3. Elektronická zdravotní dokumentace. Administrativní činnosti ve zdravotnictví, zejména ve vedení dokumentace týkající se oboru, včetně elektronické podoby této dokumentace.
4. Systémy založené na počítačových pacientských záznamech, funkční komponenty CPR.
5. Pravděpodobnost v rozhodování. Rozhodování v medicíně, pravděpodobnostní usuzování.
6. Pravděpodobnost v rozhodování. Schopnost testu diskriminovat mezi chorobou a zdravím, analýza sensitivity, rozhodovací stromy.
7. Pravděpodobnost v interpretaci výsledků testu a v medicínském rozhodování s neurčitostí.
8. Fuzzy množiny.
9. Fuzzy logika a rozhodování v medicíně.
10. Datové standardy v medicínské informatice.
11. Úvod do bioinformatiky.
12. Zpracování genetické informace.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti medicínské informatiky. Znalosti pokrývají oblast zpracování specifických medicínských dat, základy návrhu medicínských informačních systémů a počítačově podporovanou medicínskou diagnostiku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná. Řádně omluvené zameškané hodiny lze nahradit po domluvě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-A bakalářský

    obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor