Detail předmětu

Ekologie ve zdravotnictví

FEKT-AEKZAk. rok: 2017/2018

Předmět se věnuje základním zákonům ekologie, životnímu prostředí člověka, ekotoxikologi a působení hluku, vibrací, elektrostatických, magnetických a elektromagnetických polí, radioekologii, světlu, teplu. Pozornost je věnována monitorování životního prostředí a nejvyšším přípustným koncentracím i dávkám, ochraně před škodlivými účinky chemikálií a fyzikálních polí. Probírána je hygiena pracovního prostředí a bezpečnost práce ve zdravotnictví, integrovaný záchranný systém, nakládání s odpady ze zdravotnických provozů i posuzování vlivu na životní prostředí.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen :
- vysvětlit základní zákony ekologie,
- vyjmenovat parametry biologické potřeby člověka a pohody prostředí,
- popsat parametry hluku, vibrací a ultrazvuku v životním prostředí a popsat jejich účinky na člověka,
- vysvětlit vznik elektrostatického a magnetického pole Země,
- popsat interakce elektromagnetických polí a ionizujícího záření s biologickými strukturami,
- interpretovat hygienické limity fyzikálních polí v životním prostředí,
- vysvětlit princip ekologických auditů a posuzování vlivu na životní prostředí,
- popsat funkci integrovaného záchranného systému,
- diskutovat principy nakládání s nebezpečnými odpady.
Získané znalosti zásadně ovlivní chování techniků v životním prostředí a přispějí k jejich patřičné kvalifikaci ve zdravotnických provozech.

Prerekvizity

Student, který si zapíše tento předmět by měl být schopen : - vysvětlit základní principy fyzikálních polí, - vysvětlit základy fyzikální chemie, - ovládat základní principy a zákony elektrotechniky, - interpretovat základní jednotky fyzikálních veličin, - ovládat základy biologie a fyziologie člověka. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Rozman J Pospíchal Z..: Ekologické inženýrství. Phare, svazek 31,VŠB Ostrava 1996
Rozman J., Sadovský P., Čermák D.: Diagnostika životního prostředí. VUT FEI, Brno 2000
Životní prostředí. Sbírka zákonů, ÚZ č. 489, 2006
Kolektiv: Životní prostředí v ČR 1989-2004. Cenia, Praha 2005
Kiely G.: Environmental Engineering. Irvin, McGraw Hill, Boston, 1997 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 40 bodů za laboratorní cvičení - body student získá za 9 protokolů a 1 tématický projekt,
až 50 bodů za písemnou část zkoušky,
až 10 bodů za ústní část zkoušky.
Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat z písemné části alespoň 10 bodů.
Zkouška je zaměřena na ověření základních vědomostí z principů ekologie, interakcí fyzikálních polí s biologickými strukturami včetně hygienických limitů, hygienu práce a nakládání s odpady ve zdravotnictví..

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Strategie a principy trvale udržitelného života
2. Základní pojmy a zákony ekologie
3. Chemie a toxikologie životního prostředí
4. Fyzikální aspekty životního prostředí
5. Monitorování základních parametrů životního prostředí
6. Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin, nejvyšší přípustné dávky
7. Ochrana před škodlivými účinky hluku, elektromagnetických polí, záření
8. Hygiena pracovního prostředí, ergonomie, bezpečnost práce ve zdravotnictví
9. Civilizační choroby a zdravotní stav populace
10. Integrovaný záchraný systém
11. Zákon o odpadech a nakládání s odpady ze zdravotnického provozu
12. Ekologické audity a posuzování vlivu na životní prostředí
13. Mezinárodní úmluvy na ochranu životního prostředí Země

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o základních pojmech a zákonech ekologie, charakteristikách životního prostředí člověka, technických aspektech životního prostředí, monitorování základních parametrů životního prostředí. Podstatná je orientace v nejvyšších přípustných koncentracích škodlivin a dávkách polí pro pracovní prostředí, orientace v informacích o zdravotním stavu populace a existenci integrovaného záchraného systému, nakládání s odpady ze zdravotnických provozů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění :
Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení lze po dohodě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-A bakalářský

    obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor