Detail předmětu

Základy financování

FP-ZFVolitelnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr2. ročník5  kreditů

Struktura, instituce a nástroje finančního trhu. Peněžní trh - bankovnictví, bankovní produkty. Kapitálový trh - základní pravidla finančního investování, nástroje investování (druhy cenných papírů, způsoby analýzy trhu s CP), instituce kapitálového trhu. Burza CP. Pojišťovnictví. Veřejné finance (veřejné příjmy a výdaje, státní rozpočet, veřejný dluh).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student zná a popíše místo, význam a funkci finančního trhu a jeho služby. Umí charakterizovat jednotlivé instituce finančního trhu. Vysvětlí význam kapitálového trhu a jeho instrumenty. Umí definovat význam a funkce veřejných financí v ekonomickém systému.
Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat informace o finančních trzích a produktech, nabízených jeho institucemi. Dovede zvážit riziko investování. Dokáže správně interpretovat informace o vývoji veřejných financí.
Obecné způsobilosti: Student se orientuje v ekonomické realitě, průběžně sleduje vývoj finančního trhu i veřejných financí. Umí pracovat v týmu, prezentovat své názory a argumentovat. Je schopen aplikovat znalosti z předmětu ve své budoucí práci oborníka IS a IT, který podporuje rozhodnutí managementu podniku.

Prerekvizity

Žádné prerekvizity nejsou požadované.

Doporučená nebo povinná literatura

MISHKIN, FREDERIC, S. The economics of money, banking, and financial markets, 8th ed. Boston: Pearson/addison Wsley, 2007. 0-321-28726-6. (EN)
ČERNOHORSKÝ, J., TEPLÝ, P. Základy financí. Praha: Grada, 2011 (CS)
MUSÍLEK, P. Trhy cenných papíru. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 978-80-86929-70-5. (CS)
KAŠPAROVSKÁ, V. Banky a komerční obchody. Kravaře: Marreal servis, 2010 (CS)
NÝVLTOVÁ, R. REŽNÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1. (CS)
POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, 2006 (CS)
RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada, 2005 (CS)
REJNUŠ, O. Finanční trhy. 4. roz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-3671- 6. (CS)
POLOUČEK, S. Peníze, banky, financní trhy. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2009. 414 s. ISBN 978-807-4001-529. (CS)
Režnáková, M. Finance. Financní systém. 1. díl. Brno: CERM, 2005 (CS)
Režnáková, M. Finance. Financní systém. 2. díl. Brno: CERM, 2005 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
● Aktivní účast na cvičeních: povolena jedna neomluvená absence za semestr. Absence nad rámec povoleného limitu musejí být omluveny (lékařská zpráva, jiný podobný dokument omlouvající neúčast) dle čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT.
● Zápočtová písemka: max. možný počet bodů 30, minimální požadovaný počet bodů na zápočet je 15 (tj. 50 %), možná pouze jedna oprava písemky.
● Seminární práce a její prezentace na dohodnuté téma s vyučujícím, max. 20 bodů (min. nutný počet na zápočet je 10). Práci je možné psát a prezentovat v malých týmech (cca 4-5 studentů).
Ze cvičení je možné získat maximálně 50 bodů, zápočet je udělen při min. počtu 25 bodů (min. 15 test + min. 10 seminární práce s prezentací) + splněné účasti na cvičeních: všechny tři podmínky zápočtu musejí být splněny současně, nesplnění jedné podmínky nelze jakkoliv nahradit jinou.

Zkouška:
Je pouze písemná. Písemka obsahuje teoretické otázky (testové i otevřené), max. počet bodů je 50. Hodnocení dle Studijního a zkušebního řádku VUT (ke složení zkoušky je potřeba min. 50 %, tj. 25 bodů).
Výsledné hodnocení z předmětu je skládá ze součtu bodů ze cvičení a ze zkoušky, výsledná známka dle čl. 14 Studijního a zkušebního řádku VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ekonomický systém a finanční trh. Bankovní soustava a produkty. Kapitálový trh, investiční instrumenty. Akcie, dluhopisy, finanční deriváty. Výnos, riziko a likvidita investičních instrumentů. Základy teorie portfolia.
Kolektivní investování. Penzijní fondy a pojišťovny. Veřejné finance.

Cíl

Cílem předmětu je vést studenty k pochopení významu a využívání služeb finančních trhů. Z tohoto hlediska:
- definovat místo, význam a funkci finančního trhu v ekonomickém systému;
- charakterizovat instituce penežního trhu (centrální banka, obchodní banky) a služby, které poskytují;
- uvést význam kapitálového trhu, prezentovat jeho nástroje (cenné papíry) a instituce;
- charakterizovat pojistný trh, jeho subjekty, nástroje;
- definovat funkce a nástroje veřejných financí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci učitele.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor