Detail předmětu

Management

FP-BmanPAk. rok: 2017/2018

Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn a řízení rizik.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí základní přístupy managementu a jeho funkce plánování, organizování, leadership a kontrola.

Prerekvizity

Znalosti předmětu Ekonomika podniku, podnikové funkce, jeho hospodaření a výsledky.

Doporučená nebo povinná literatura

Weihrich,H. - Koontz,H. : Management. Praha, Victoria Publishing 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7
Gerber, M. E.: Podnikatelský mýtus: proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s. ISBN 80-7261-092-9
Robbins, S.P. – Coulter M.: Management. Praha, Grada Publishing, 2004. 600s. ISBN 80-247-0495-1
Donnelly, J.H. - Gibson, J.L. - Ivancevich, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu disciplíny, obsahu, termínů, struktury a metod. Cvičení jsou zaměřena na praktickou stránku přednášených témat.

Způsob a kritéria hodnocení

V rámci cvičení je využíván bodový hodnotící systém. Studenti pro udělení zápočtu musí získat min. 70 ze 100 bodů. Body lze získat splněním povinných a nepovinných úkolů:
1) max. 20 bodů => řešení otázek z 2 (PS) případových studií (nepovinný úkol) – za řešení PS student získá 10 bodů, neřeší-li, získává 0 bodů. PS jsou řešeny na 1. a 6. cvičení.
2) max. 20 bodů => prezentace (PT) prezentačního téma (povinný úkol) – student se zapíše nejpozději do konce týdne následujícího po týdnu, ve kterém proběhlo 1. cvičení k jednomu z 8 PT na seznam u vyučujícího. PT budou prezentována na 2., 3., 4. a 5. cvičení. Hodnocení PT je max. 20 bodů s ohledem na originalitu, dodržení času, způsobu prezentace a sdělení informací.
3) max. 20 bodů => vypracování (SP) semestrálního projektu (povinný úkol) – zadání SP bude sděleno nejdříve na 2. cvičení. Termín odevzdání na e-mail dle zadání je do konce týdne, kdy probíhá 5. cvičení. Hodnocení SP je max. 20 bodů dle splnění zadání. V případě odevzdání po termínu je student penalizován -5 body.
4) max. 40 bodů => napsání (ZT) znalostního testu (povinný úkol) či (NPP) náhradního písemného projektu (nepovinný podmíněný úkol) – ZT bude psán na 6. cvičení. ZT trvá 10 minut, obsahuje 10 otázek s možnostmi odpovědí, kdy je jediná odpověď správná. Za správnou odpověď lze získat 4 body, za špatnou nebo neodpovězenou 0 bodů. V případě, že student nezíská ze ZT a po splnění povinných úkolů v součtu celkem min. 70 bodů, má právo opakovat ZT na 7. cvičení, výsledek ZT se do hodnocení nezapočítává. Nezíská-li student po opakování ZT a splnění povinných úkolů v součtu min. 70 bodů, může požádat vyučujícího o zadání NPP. Téma NPP, rozsah 15-30 stran a termín odevzdání stanovuje vyučující, přičemž termín odevzdání je nejdříve za 7 kalendářních dnů od zadání (nejpozději však do konce 4. týdne zkouškového období semestru). Vyučující NPP ve lhůtě 3 pracovních dnů po odevzdání zhodnotí a udělí max. 40 bodů do celkového hodnocení, hodnocení obou ZT se nezapočítává.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky písemná, uzavřené otázky s hodnocením plus 1 nebo mínus 0,5 bodu, otevřené otázky s hodnocením 0 až 3 body. Minimální počet bodů pro složení zkoušky je 50%.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení předmětu (váha):
Splnění podmínek pro získání zápočtu 50%
Absolvování závěrečné zkoušky 50%
Celkem 100%

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek:
1. Co je to management, jeho význam
2. Mnoho variant interpretace pojmu - osvědčené přístupy
3. Plánování, od vize k metrikám
4. Organizování
5. Leadership, osobnost manažera, řízení vs. leadership
6. Kontrolování - řízení
7.-8. Systematický přístup k managementu
9.Podnikání v turbuletní době - inovace
10. Procesní přístup
11. Rozhodování
12. Řízení změny
13. Řízení rizik

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat, zpracování a presentace seminárních prací a případových studií (individuálně i skupinově).

Cíl

Seznámit posluchače se základy managementu, jeho pojmy, obsahem, strukturalizací a metodami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků semestrální práce, výsledků řešení případových studií, výsledků zpracování prezentačních témat, kontrola výsledků znalostního testu.
Účast na přednáškách a cvičení není povinná, ale doporučená. Aktivitu studenti prokazují plněním úkolů, za které získávají body do hodnocení v rámci cvičení. Pro získání zápočtu je nutné získat 70 ze 100 možný bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor