Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Kresba a grafika - zimní

FaVU-M2GR-ZAk. rok: 2017/2018

Ateliér se opírá o kresbu a grafiku, ze kterých čerpá, rozvíjí je a přeskupuje do jiných médií. Nevyhraňujeme sa dogmaticky či konzervativně, nepřemýšlíme a netvoříme v zaužívaných hranicích. Tým sa projevuje nejen v atmosféře vzájemné spolupráce a pomoci, která v ateliéru vládne, ale i v pořádku / "ateliérovém řádu".
ABSOLVENTSKÝ PROJEKT / řešení autorského projektu v jeho složitosti i komplexnosti, rozvíjení zkušeností s různým typem kreativity a různorodou škálou vyjadřovacích schopností. Důraz je kladen na ovládnutí technik a nástrojů vizuálního a výtvarného kódování stejně jako na schopnost zrealizovat a prezentovat své řešení.

Výsledky učení předmětu

Kvalitní umělecké projekty/realizace napříč výtvarnými médii/spolupráce na uměleckých projektech s dalšími umělci ci jinými profesemi/meziborové přesahy/kontextualizace vlastní tvorby v rámci současné umělecké scény/schopnost verbalizace vlastních tvůrčích konceptů/odborné uvedení do problematiky vystavování současného umění/prvotní participace na společných/samostatných výstavních projektech

Prerekvizity

Teoreticky podložený projekt praktického magisterského úkolu.

Doporučená nebo povinná literatura

Vladimír Kokolia, Slovník Grafiky 2, 2008
Časopis X
Karel Císař, Abeceda věcí
Richard Jaroš, Pavla Pauknerová, Nejen kruhy / Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací (CS)
Edwin Carels, Kate Macfarlane, Graphology / drawings from automatism and automation (EN)
Václav Janoščík (ed.), Objekt (CS)
Omar Kholeif (ed.) You Are Here. Art Afer the Internet (EN)
Typografický manuál (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT .

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná a kontinuální ateliérová práce na vlastním magisterském projektu, pravidelné ateliérové konzultace s vedoucím ateliéru (každý týden), participace na společných ateliérových projektech, aktivní účast na pravidelných ateliérových kritikách (obvykle 2x za semestr), účast na společných ateliérových workshopech, mimoškolní umělecké aktivity.

Cíl

Nezabíjíme individuality, ale učíme se poslouchat a diskutovat, přijímat a rozvíjet myšlenky a odevzdávat své znalosti ďalším. Cílem je autonomní tvůrce schopný přispět k diskurzu současného umění. Praktickým cílem je rozvíjení tvůrčích schopností v médiu kresby a grafiky s důrazem na znalost kontextu současné umělecké scény. Praktickým cílem je rozvíjení tvůrčích schopností v médiu kresby a grafiky s důrazem na znalost kontextu současné umělecké scény.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná pravidelná konzultace magisterského projektu v ateliéru, aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách, účast na ateliérových workshopech, průběžná práce na magisterském projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program magisterský navazující

    obor AKG , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor