Detail předmětu

Angličtina pro IT

FEKT-TAITAk. rok: 2015/2016

Předmět je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí vyžadovaných budoucím pracovním prostředím absolventů oboru Informační technologie. Studenti budou seznámeni s prostředky, funkcemi a stylem odborného jazyka se zvláštním zřetelem na terminologii oboru. Důraz bude kladen na aktuálnost a v některých seminářích propojení IT problematiky se společenskými vědami a businessem. V rámci jazykových dovedností je klíčovým cílem kurzu procvičovat mluvení, poslech a čtení s porozuměním - procvičují se především dovednosti poslechu a čtení pro vyhledání specifické informace (scanning) a pro zodpovězení rámcových otázek (skimming). Technické diskuze budou standardně vycházet z materiálů v učebnici. Takto si budou studenti schopni aktivně a organicky procvičit slovní zásobu, se kterou se seznámili při poslechových aktivitách a čtení. Svojí náplní předmět přispívá k lepší zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student diskutuje o základních tématech z oblasti IT
popíše technické funkce a aplikace produktu a vysvětlí, jak dané technologie pracují
vyjmenuje a popíše různé typy problémů a jejich příčiny a diskutuje o možnostech řešení
verbalizuje matematické výrazy a grafy
student je schopen pracovat s odborným textem a vyhledat v různých částech odborného textu požadované informace
má znalosti o funkcích profesního jazyka a jeho projevech a umí tyto správně použít

Prerekvizity

Úspěšné splnění kurzu XAN4 je požadováno pro zapsání tohoto předmětu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách.

Způsob a kritéria hodnocení

75% aktivní čast ve výuce a průběžné plnění zadaných úkolů, test, zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

IT a uživatelé
Periférie
Operační systémy
Multimédia
Sítě
Internet a webové stránky
Komunikační systémy
Bezpečnost
Programování
Matematické výrazy a grafy
Lidé v IT
Vývoj v IT

Cíl

Cílem předmětu je rozvoj všech jazykových kompetencí a seznámení n s jazykovými prostředky a funkcemi charakteristickými pro odborný jazyk v oblasti IT.
Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s prezentací zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Účast na cvičeních je povinná ze 75%. Případné absence musí být řádně omluveny. V případě, že absence přesáhne 75%, musí být zameškané hodiny studenty nahrazeny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IBEP-T bakalářský

    obor T-IBP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
    obor T-IBP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
    obor T-IBP , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor