Detail předmětu

Semestral Project 2

FEKT-NM2VAk. rok: 2015/2016

Samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru Elektrotechnická výroba a management (EVM).
Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce.

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje úvodní studii samostatného technického projektu
- Je schopen aktivně pracovat s doporučenou (i samostatně vyhledanou) literaturou, včetně dobré orientace v cizojazyčných literárních zdrojích.
- Umí řešit samostatnou technickou práci na vybrané téma, včetně zpracování literární rešerše o dosavadních výsledcích ve studované problematice, přehledu možných způsobů řešení a výběru optimální varianty, jak z hlediska technického řešení, tak z hlediska ekonomického.
- Dokáže navrhnout a sestavit automatizované měřicí pracoviště, realizovat experiment a jeho výsledky graficky a statisticky zpracovat.
- Je schopen, na úrovni znalostí získaných v magisterském studiu, navrhovat elektrická zařízení, vytvářet odpovídající výkresovou dokumentaci, tato zařízení realizovat a ověřit jeho funkčnost.
- Dovede vybrat optimální programovací prostředí a jazyk a vytvořit softwarovou aplikaci pro simulaci vybraných fyzikálních jevů a závislostí.
- Zvládne, využitím výpočetní techniky, přehledně a výstižně sepsat závěrečnou technickou zprávu, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni, respektující odpovídající technické normy.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

in accordance with theme of technical master project.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na tématu semestrálního projektu. Student odevzdává, prezentuje a obhájí samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu:
Vypracování písemné zprávy a její úspěšná prezentace a obhajoba před odbornou komisí.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Zpracování a sepsání individuální samostatné technické práce podle zadání a pokynů vedoucího semestrálního projektu.
Prezentace vytvořeného semestrálního projektu a jeho obhajoba před komisí.

Cíl

Cílem předmětu je prokázání schopnosti studenta zpracovat samostatnou technickou práci na vybrané téma z nabídky oborových ústavů, nebo průmyslových podniků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelné konzultace s odborným vedoucím a kontrola postupu zpracovávání semestrálního projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor