Detail předmětu

Diploma Thesis

FEKT-NMSTAk. rok: 2015/2016

Samostatná práce studenta při řešení odborného problému s využitím konzultací vedoucího práce. Téma diplomové práce si student obvykle vybírá z nabídky oboru telekomunikační a informační technika již v zimním semestru daného akademického roku jako semestrální projekt a je definitivně specifikováno a závazně zadáno na začátku letního semestru.

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje odborné téma na závěr svého magisterského studia jako samostatný odborný projekt.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální dle tématu projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem je zpracování samostatné odborné diplomové práce studenta na závěr jeho magisterského studia. Téma si student vybírá z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-TIT , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

117 hod., povinná

Vyučující / Lektor