Detail předmětu

Electrical installations

FEKT-NEICAk. rok: 2015/2016

Předmět seznamuje se zásadami návrhu, projektování a provedení elektroinstalace v objektech občanské výstavby s ohledem na bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. Předmět má praktické zaměření.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat distribuční sítě v ČR
- definovat podmínky dodávky elektřiny v ČR
- určit provedení elektroinstalace v objektu občanské výstavby
- určit způsob jištění vedení před nadproudy
- určit způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem
- definovat riziko škod při úderu blesku
- vybrat systém ochrany před bleskem
- vybrat systém ochranných opatření před elektromagnetickým impulzem
- určit provedení požárně bezpečné elektroinstalace

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, musí být schopen aplikovat Kirchhofovy zákony a Ohmův zákon, musí být schopen analyzovat obvody v třífázové soustavě.

Doporučená nebo povinná literatura

Soubor norem ČSN 33 2000-1 až 7,ČNI (CS)
IEC 60364: Electrical installations of buildins, set of standards (EN)
DVOŘÁČEK, K. Správná a bezpečná elektroinstalace. ERA Brno 2004, ISBN 80-86517-53-5 (CS)
DVOŘÁČEK, K. Speciální elektroinstalace. ERA Brno 2005, ISBN 80-7366-018-0 (CS)
KUNC, J. Elektroinstalace krok za krokem. GRADA 2003, ISBN 80-247-0559-1 (CS)
STEINBAUER, M.; KALÁB, P. Elektrické instalace. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc. Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2009. s. 1-130. ISBN: 978-80-214-3839- 2. (CS)
BURANT, J. – BRABEC, L.: Požární bezpečnost elektrických instalací. IN-EL Praha 2004 (CS)
BURANT, J.: Blesk a přepětí. FCC Public Praha 2006 (CS)
MACHÁČEK, V.: Elektrické přípojky z vedení distribuční soustavy a připojování konečných zákazníků. IN-EL Praha 2005 (CS)
Hasse, P. Wiesinger, J.::EMV Blitz Schutzzonen Koncept,Pflaum Verlag Mnichov, 1993 (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, odborné semináře a praktická laboratorní cvičení. Předmět využívá eLearning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se pouze závěrečný projektu max. 100 body (klasifikovaný zápočet).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Koncepce elektrické instalace nn
2. Elektrické přípojky
3. Odběrná zařízení
4. Rozvod za elektroměrem
5. Dimenzování a jištění vedení
6. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
7 Tvorba projektu elektrické instalace
8. Výběr jisticích a ochranných přístrojů, zkratová odolnost, selektivita, úbytky napětí
9. Ochrana budov a osob před bleskem
10. Ochrana elektrických a elektronických systémů před elektromagnetickými účinky blesku
11. Elektrická instalace ve zvláštních objektech
12. Požárně odolná elektrická instalace
13. Shrnutí problematiky a jak se stát projektantem

Cíl

Naučit se navrhovat elektrickou instalaci v bytové a občanské výstavbě podle platných mezinárodních norem a českých předpisů s použitím moderních prvků a systémů. Získat přehled o používaných materiálech, vodičích, přístrojích a elektrických zařizovacích předmětech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení lze nahradit s jinou studijní skupinou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-TIT , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový
    obor MN-KAM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový
    obor MN-EVM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor