Detail předmětu

Diagnostika a jištení elektrických zařízení

FEKT-LDJZAk. rok: 2015/2016

Poruchy v elektrických zařízeních a ochrana proti nim. Jisticí a ochranné přístroje a jejich vlastnosti. Jištění vedení proti přetížení a zkratu, elektromotorů , alternátorů, transformátorů, kondenzátorových a akumulátorových baterií atd. Jištění polovodičových prvků. Jištění a ochrana proti přepětí v sítích. Ochrana proti nebezpečnému dotykovemu napětí a použití chráničů v elektrických zařízeních.

Výsledky učení předmětu

Student umí popsat:
- princip funkce jednotlivých jisticích a ochranných přístrojů
- princip jištění jednotlivých typů elektrických zařízení před nadproudy
- princip vyhodnocení selektivity jisticích přístrojů
- princip ochrany před úrazem elektrickým proudem
- princip ochrany proti přepětí

Student umí (zná a chápe) vysvětlit
- význam jednotlivých parametrů jisticích a ochranných přístrojů
- jevy ovlivňující návrh jištění jednotlivých druhů elektrických zařízení
- jednotlivé druhy selektivity mezi jisticími a ochrannými přístroji
- podstatu ochranných prostředků ochranného opatření automatické odpojení od zdroje
- vznik přepětí a ochranu proti němu

Student dovede navrhnout
- jištění vedení proti přetížení a zkratu
- jištění motorů a motorových vývodů
- jištění transformátorů
- jištění polovodičových prvků
- selektivní řazení jisticích přístrojů
- elektrický obvod z hlediska ochrany automatickým odpojením od zdroje
- jednotlivé stupně ochrany proti přepětí

Student je schopen analyzovat
- vlivy ovlivňující jištění jednotlivých elektrických zařízení
- účinky zkratových proudů
- vhodnost použití jednotlivých jisticích a ochranných přístrojů

Student je schopen posoudit
- správnost návrhu jištění jednotlivých elektrických zařízení proti nadproudům
- dosažení selektivity mezi jisticími a ochrannými přístroji
- správnost jištění přepěťových ochran
- splnění podmínek ochranného opatření automatické odpojení od zdroje

Student dovede vypracovat
- zprávu k návrhu jištění jednotlivých elektrických zařízení
- protokol o výpočtu zkratových proudů
- protokol o měření důležitých parametrů jisticích a ochranných přístrojů

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Požadované dílčí znalosti: - znalost řešení elektrických obvodů metodou zjednodušování a uzlových napětí - znalost účinků a výpočtu elektrodynamických sil - znalost tepelných účinků proudu v ustáleném stavu a při přechodném ději - znalost výpočtu zkratových proudů v sítích nn - znalost třídění elektrických přístrojů podle schopnosti vypínat různé elektrické proudy - znalost jevů probíhajících při rozběhu motorů - znalost principu funkce transformátoru - znalosti požadované u zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb.

Doporučená nebo povinná literatura

VANĚK, J. Proudové transformátory v rozváděčích. In International Workshop on Electrical Machines. Prague, Czech Republic: CTU Prague, s. 69 ( s.) (CS)
VANĚK, J. Current Transformers in Electrical Distribution. In International Conference on Electrical Drives and Power elec. Košice, Slovakia: Slovak Electrotechnical Society, University of Koš, ISBN: 80-88922- 0. (CS)
Tříska J.:Jištění,SNTL 1962 (CS)
Havelka a kol.:Elektrické přístroje,SNTL 1985 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
1. Výklad témat na přednáškách a numerických, počítačových a laboratorních cvičeních.
2. Vypracování šesti samostatných úloh během semestru.
3. Podklady k probíraným tématům jsou umístěny ve fakultním systému.

Způsob a kritéria hodnocení

80 bodů zkouška
20 bodů domácí úlohy

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Druhy a vznik poruch v elektrických zařízeních
2. Parametry a charakteristiky pojistek
3. Parametry a charakteristiky jističů a dalších ochranných zařízení
4. Jištění vedení proti přetížení
5. Výpočet zkratových proudů
6. Jištění vedení proti zkratovým proudům
7. Jištění motorů a motorových vývodů
8. Jištění transformátorů
9. Jištění polovodičů a dalších zařízení
10. Selektivita jisticích přístrojů
11. Ochrana před úřazem elektrickým proudem
12. Ochrana proti přepětí
13. Exkurze

Cíl

Studenti se seznámí s charakteristikami jisticích a ochranných přístrojů a jejich použitím pro jištění elektrických zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning