Detail předmětu

Hudební teorie 2

FEKT-JHT2Ak. rok: 2015/2016

Studenti budou seznámeni s technikami klasické harmonie (čtyřhlasá úprava akordů, možnosti pohybu hlasů, spojování akordů, modulace, harmonizace melodie).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- charakterizovat hudební intervaly, stupnice a mody,
- analyzovat akordy a základní harmonické spoje,
- vysvětlit pojem tonalita a atonalita,
- vysvětlit pojmy rytmus a metrum,
- vysvětlit podstatu odlišnosti zvukové barvy u jednotlivých hudebních nástrojů, systematiku hudebních nástrojů a zařadit do ní konkrétní hudební nástroje,
- charakterizovat stylové epochy historické hudby a vyjmenovat hlavní představitele,
- charakterizovat hudební směry 20. století a vyjmenovat hlavní představitele.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení a soustav ladění hudebních nástrojů.

Doporučená nebo povinná literatura

Zenkl, L.: ABC hudebních forem
Šín, O. : Všeobecná nauka o hudbě. Praha 1949 (CS)
Pícha, F. : Všeobecná hudební nauka. Praha, SHV 1961 (CS)
Kohoutek, C. : Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha, SHV 1965 (CS)
Kofroň, J,:: Učebnice harmonie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu, obohaceného nahrávkami a ukázkami partitur.
- Cvičení podporující praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů. Zkouška je zaměřena na znalosti hudební teorie podle osnov předmětů Hudební teorie 1 a 2.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. čtyřhlasá úprava akordů, poloha akordů, možnosti pohybu hlasů, pravidla spojvání akordů
3.-5. klamný závěr, charakteristické spoje v moll
6. obraty akordů a jejich spoje
7-10. spojování sptakordů
11.-13. modulace, harmonizace melodie

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními otázkami klasické harmonie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning