Detail předmětu

Pracovní inženýrství (E)

FAST-BV51Ak. rok: 2013/2014

Práce. Informace o práci. Práce ve výrobním procesu. Klasifikace a třídníky ve stavebnictví. Normy ve stavebnictví. Studium práce. Vědy o práci. Pracovní inženýrství. Management a jeho historický vývoj. Pracovní systém. Organizace práce v prostoru a čase. Měření práce. Normování lidské práce. Normování práce strojů. Normování spotřeby materiálu, paliv a energií. Odměňování práce. Teorie mzdy. Funkce mzdy. Kategorie mzdy. Mzdové formy. Mzdový systém. Hodnocení práce. Mzdové účetnictví. Evidence mezd. Ukazatele práce a mezd. Fond pracovní doby. Produktivita práce. Pracovně právní předpisy.Ergonomie. Pracovní zátěž a námaha. Pracovní prostředí. Pracovní podmínky. Intenzita práce. Teorie pracovní motivace. Kategorizace práce. Ochrana zdraví. Bezpečnost práce. Pracovní lékařství.
Racionalizace práce. Racionalizace výroby. Racionalizace dopravy. Racionalizace řízení a správy. Teorie organizace. Organizační struktury. Trh práce. Zaměstnanost. Mobilita pracovní síly. Úřady práce.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a dovednosti z oblasti normování práce, materiálu a strojů ve stavebnictví. Získají též znalosti a dovednosti o mzdách a platech, jejich struktuře a výpočtu. Naučí se pracovat se statistickými klasifikacemi používanými ve stavebnictví. Zpracují případovou studii o normování práce a mzdách ve vybraném stavebním podniku.

Prerekvizity

Znalost problematiky technologie stavebních konstrukcí a prací. Znalost základů ekonomiky stavebního podniku se zaměřením na výrobu. Vědomosti o výrobních faktorech a pracovním systému se zaměřením na pracovní sílu, stroje, zařízení a materiál ve stavebnictví.

Korekvizity

Základní znalosti o ekonomice podniku a o technologii stavebních prací.

Doporučená nebo povinná literatura

KADLČÁKOVÁ, Anna: Pracovní inženýrství. ČVUT, Praha, 1996. ISBN 80-01-00968-8. (CS)
TICHÁ, Alena, KOCOURKOVÁ, Gabriela: Ekonomika práce ve stavebnictví - cvičení. VUT Brno, 2002. ISBN 80-214-2194-0. (CS)
TOMŠÍ, Ivan: Mzdy a mzdové systémy. ASPI Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-340. (CS)
HACKNEY, J.W.: Control and management of capital projects. New York, 1992. ISBN 978-007 001 259 2. (EN)
MILLS, D.Q.: Labour - Management Relations. Mc Graw-Hill, Highstown, USA, 1994. ISBN 978-0070425125. (EN)
KLEIBL, Jiří, DVOŘÁKOVÁ Zuzana, HUTTLOVÁ, Eva.: Stimulace pracovníků a tvorba mzdových předpisů. VŠE, Praha, 1996. ISBN 80-7079-988-9. (CS)
HUTTLOVÁ, Eva: Organizace práce a pracovní podmínky. VŠE, Praha, 1998. ISBN 80-7079-068-7. (CS)
CHUNDELA, Lubor: Ergonomie. ČVUT Praha, 2001. ISBN 80-01-02301-X. (CS)
ŠUBRT, Bořivoj a kolektiv: Inspekce práce a jiné kontroly u zaměstnavatelů. ANAG, 2009. ISBN 978-80-7263-526-9. (CS)
HUGHES, Phil, FERRETT, Ed: Introduction to International Health and Safety at Work. Routledge, 2012. ISBN 978-0-0809-6636-6. (EN)
VYBÍHAL, V.: Mzdové účetnictví. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4110-7. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je komplexní a multikriteriální. Studenti získávají body během celého semestru. Ve cvičení se boduje docházka, zpracování případové studie a písemný zápočtový test. V přednáškách se boduje aktivita během semestru. Zkouška sestává z písemného testu (maximum 60 bodů), písemných odpovědí na otázky (maximum 10 bodů) a z ústní zkoušky (maximum 10 bodů). Známka zohledňuje práci během semestru (maximum 20 bodů)a u zkoušky (maximum 80 bodů) a vyplývá ze získaných bodů (maximum 100 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod. Základní pojmy. Vědy o práci.
2. Statistické klasifikace, třídníky a číselníky.
3. Práce. Studium práce. Organizace práce.
4. Normování práce. Měření práce.
5. Normování spotřeby materiálů. Normování strojů.
6. Odměňování práce. Teorie mzdy.
7. Odměňování práce. Pracovně právní předpisy.
8. Odměňování práce. Mzdy a platy.
9. Mzdové účetnictví. Mzdová evidence.
10. Ukazatele práce a mezd.
11. Racionalizace práce.
12. Ergonomie.
13. Bezpečnost práce.Trh práce.Státní sociální podpora.

Cíl

Získání znalostí z pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví, zejména znalostí a základních dovedností z oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení a z problematiky odměňování, mezd a platů se zaměřením na stavebnictví. Získání praktické zkušenosti při zpracování případové studie o normování a odměňování v konkrétní stavební firmě. Získání schopnosti prakticky používat statistické klasifikace, třídníky a číselníky pro další práci s informacemi ve stavebnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Základní pojmy. Vědy o práci.
2. Statistické klasifikace, třídníky a číselníky.
3. Práce. Studium práce. Organizace práce.
4. Normování práce. Měření práce.
5. Normování spotřeby materiálů. Normování strojů.
6. Odměňování práce. Teorie mzdy.
7. Odměňování práce. Pracovně právní předpisy.
8. Odměňování práce. Mzdy a platy.
9. Mzdové účetnictví. Mzdová evidence.
10. Ukazatele práce a mezd.
11. Racionalizace práce.
12. Ergonomie.
13. Bezpečnost práce.Trh práce.Státní sociální podpora.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Úvod. Zadání případové studie. Klasifikace.
3.-4. Normování práce. Metody průzkumné. Metody výpočtové.
5.-6. Normování spotřeby materiálu. Normování strojů.
7.-8. Mzdy a platy.
9.-10.Mzdy a platy.
11.-12. Prezentace případové studie.
13. Zápočtový test.