Detail předmětu

Španělština pro mírně pokročilé

FAST-BYS2Ak. rok: 2013/2014

Obsah tohoto kurzu jsou minulé časy a jejich použití, zejména při popisu minulých dějů. Použití neosobních vazeb pro potřeby vyjádření povinností. Nálady a přídavná jména, která je popisují. Ve vztahu k člověku se zaměřuje i na fyzický popis a části lidského těla. Je probrána základní slovní zásoba tykající se počasí. Slovní zásoba Sportu a sportovišť. Důraz je kladen na minulé děje spojené s popisem historických události vybraných španělsky mluvících zemí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student je vybaven jazykovými schopnostmi aby zvládl porozumění základním informacím, pokud jsou vyjádřeny zřetelně a standartním způsobem. Rozumí mluvenému slovu tykající se někoho nebo jeho okolí. Je schopen se zorientovat např. v jídelním lístku. Student je schopen jednoduše konverzovat a sdělovat informace o sobě včetně psaní krátkých dopisů popisující sebe a činnosti s ním spojené, naučí se vytvářet jednoduché texty týkající se základních témat. Student již ovládá tvary sloves v přítomnem časy a tudíž je schopen se plynule vyjadřovat o každodenních činnostech. Je schopen něco jednoduše popsat. Znalost minulých časů oznamovacího způsobu mu umožňuje vyjadřovat minulé děje v jednodušších vazbách. Dosažená úroveň odpovídá A2+ dle ERR (Evropský referenční rámec).

Prerekvizity

Studenti by měli mít znalost odpovídající obsahu kurzu BYS1 Španělština pro začátečníky a BYS12 Španělština pro začátečníky II, aby se dokázali v kurzu orientovat.

Korekvizity

Žádné

Doporučená nebo povinná literatura

F. Castro et al.: Nuevo Ven 1 - libro del alumno (lekce 11 - 15). Edelsa, 2006.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování gramatiky, slovní zásoby, kulturních znalostí španělsky mluvících zemí a nácvik modelových každodenních situací s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií. LMS Moodle a Smartboardu.

Způsob a kritéria hodnocení

Student pravidelně navštěvuje jazyková cvičení a aktivně při výuce participuje (maximálně 3. neomluvené hodiny). Při nedodržení docházky student vykoná závěrečný zápočtový test. Výše uvedené podmínky jsou platné, pokud není vyučujícím stanoveno jinak.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Všechny lekce (s názvem Unidad) jsou z Nuevo Ven 1.
1. týden – Unidad 11 – Vyjadřování a popis pocitů, konverzace s přáteli na zábavě.
2. týden – Unidad 11 – Préterito Indefinido nepravidelných sloves, neurčitá zájmena a přídavná jména.
3. týden – Unidad 12 – Cestování a problémy s počasím. Reklamace zavazadel.
4. týden - Unidad 12 – Ukazovací a přivlastňovací zájmena, slovesa týkající se počasí.
5. týden – Unidad 13 – Popis každodenních událostí v minulosti. Téma zdraví a lidské tělo.
6. týden – Unidad 13 – Pretérito Imperfecto. Sloveso bolet.
7. týden – Unidad 14 – Zápis na Univerzitu a studium cizích jazyků.
8. týden – Unidad 14 – Přímý a nepřímý předmět, podmínková souvětí.
9. týden – Unidad 15 – Vyprávění o životě jiného člověka za použití všech dosud probraných časů.
10.týden – Unidad 15 – Préterito indefinido. Srovnávání a superlativ absolutní.
11.týden – Procvičování dosud probraných časů.
12.týden – Konverzace na probraná témata.
13. týden – Zápočtový test (dle rozhodnutí vyučujícího).

Cíl

Cílem tohoto kurzu je výuka jazyka a jazykových schopností, které jsou základními znalostmi a zároveň jedním z prvních kroků ke zvládnutí úrovně A2 + podle ERR (Evropského referenčního rámce).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Všechny lekce (s názvem Unidad) jsou z Nuevo Ven 1.
1. týden – Unidad 11 – Vyjadřování a popis pocitů, konverzace s přáteli na zábavě.
2. týden – Unidad 11 – Préterito Indefinido nepravidelných sloves, neurčitá zájmena a přídavná jména.
3. týden – Unidad 12 – Cestování a problémy s počasím. Reklamace zavazadel.
4. týden - Unidad 12 – Ukazovací a přivlastňovací zájmena, slovesa týkající se počasí.
5. týden – Unidad 13 – Popis každodenních událostí v minulosti. Téma zdraví a lidské tělo.
6. týden – Unidad 13 – Pretérito Imperfecto. Sloveso bolet.
7. týden – Unidad 14 – Zápis na Univerzitu a studium cizích jazyků.
8. týden – Unidad 14 – Přímý a nepřímý předmět, podmínková souvětí.
9. týden – Unidad 15 – Vyprávění o životě jiného člověka za použití všech dosud probraných časů.
10.týden – Unidad 15 – Préterito indefinido. Srovnávání a superlativ absolutní.
11.týden – Procvičování dosud probraných časů.
12.týden – Konverzace na probraná témata.
13. týden – Zápočtový test (dle pokynů vyučujícího).