Detail předmětu

Španělština pro začátečníky

FAST-BYS1Ak. rok: 2013/2014

Kurz pro úplné začátečníky a je založen na studiu 5 lekcí učebnice Nuevo Ven I.
Student se naučí základní komunikaci v těchto situacích: pozdravy, seznámení a přestavení kolegů, zeptat se na povolání, adresu, telefonní číslo, národnost, kolik je hodin, zeptat se na cestu ve městě a navigovat kolegy, popsat dům, zeptat se kde se co nachází, kolik dělá nájem, objednat si v baru a restauraci.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základy španělštiny na úrovni A1- evropského rámce CEFR, tedy specifika španělské abecedy, pravidla přízvuku, základní slovní zásobu a základní gramatické jevy. Dále bude schopen číst, překládat a vytvářet velice jednoduché texty ve španělštině. Bude se umět představit, vyhláskovat své jméno, pozdravit v různých situacích, zeptat se na osobní data, telefonní číslo, kolik je hodin, dále zvládne zareagovat při pronajímání bytu, při objednávání v restauraci, a také zeptat se a poradit cestu ve městě. Student bude ovládat základní španělskou gramatiku – osobní zájmena, tvoření množného čísla podstatných jmen, shoda podst. jména a přídavného jména v rodě a čísle, základní použití členů, přivlastňovací zájmena, předložky místa, časovat pravidelná slovesa a frekventovaná nepravidelná slovesa (ser, estar, gustar, ir, atd.) v přítomném čase, vytvořit větu oznamovací, otázku, kladný rozkaz.

Prerekvizity

Žádné.

Korekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

F. Castro et al.: Nuevo Ven 1 - libro del alumno (lekce 1 - 5). Edelsa, 2006.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování slovní zásoby a prohloubení znalosti interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností probíhá pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií, LMS Moodle a Smartboardů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max.3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Všechny lekce (s názvem Unidad) jsou z Nuevo Ven 1.

1. týden - Unidad 1 – Výslovnost a pravopis, představování se a slovní zásoba v oblasti práce.

2. týden - Unidad 1 – Základní gramatika, rod a časování prvních sloves.


3. týden - Unidad 2 – Představování svých přátel a schopnost zeptat se na původ a stav lidí, kteří jsou představováni.

4. týden - Unidad 2 – Čísla 1-9, rozšíření slovní zásoby v oblasti profesí a tvoření jejich rodu. Časování pravidelných sloves.

5. týden - Unidad 3 – Části domu a umístění věcí v bytě.

6. týden - Unidad 3 – Čísla 10-20, členy určité a jejich postavení u podstatných jmen. A spojení podstatných jmen s přídavnými. Časování základních nepravidelných sloves.

7. týden - Unidad 4 – Orientace po městě a schopnost se zeptat na cestu. Hodiny.

8. týden - Unidad 4 – Číslovky 20-1000, neurčité členy a rozlišení mezi slovesy ser, estar a haber.

9. týden - Unidad 5 – Umět si objednat jídlo v restauraci a zeptat se, zda ostatním jídlo chutná. Slovní zásoba v jídle.

10.týden – Unidad 5 – Rozkaz u pravidelných sloves a rozšíření znalosti sloves nepravidelných v přítomném čase.

11.týden – Procvičení probrané gramatiky a slovní zásoby.

12.týden – Konverzace na již probraná témata.

13. týden - Zápočtový test (pokud vyučující nerozhodne jinak)

Cíl

Cílem tohoto kurzu je výuka jazyka a jazykových schopností, které jsou základními znalostmi a zároveň prvním krokem ke zvládnutí úrovně nižší A1 podle ERR (Evropského referenčního rámce).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do systému španělského jazyka, Unidad 1 – Výslovnost a pravopis, představování se a názvy profesí.
2. Unidad 1 – Základní gramatika, rod a časování prvních sloves.
3. Unidad 2 – Představování svých přátel, zeptat se na původ.
4. Unidad 2 – Čísla 1-9, rozšíření slovní zásoby v oblasti profesí a tvoření jejich rodu. Časování pravidelných sloves.
5. Unidad 3 – Prohlídka a pojmenování částí domu a umístění věcí v bytě.
6. Unidad 3 – Čísla 10-20, členy určité a jejich postavení u podstatných jmen, shoda podstatných jmen s přídavnými. Časování základních nepravidelných sloves.
7. Unidad 4 – Orientace ve městě a schopnost se zeptat na cestu. Hodiny.
8. Unidad 4 – Číslovky 20-1000, neurčité členy, rozlišení mezi slovesy ser, estar a haber.
9. Unidad 5 – Umět si objednat jídlo v restauraci a zeptat se na cenu, názvy typických španělských pokrmů a potravin.
10. Unidad 5 – Kladný rozkaz pravidelných sloves a časování dalších nepravidelných sloves v přítomném čase.
11. Procvičení probrané gramatiky a slovní zásoby.
12. Konverzace na již probraná témata.
13. Zápočtový test