Detail předmětu

Ruština pro začátečníky

FAST-BYR1Ak. rok: 2013/2014

Témata – představování, pozdravy, telefonování, základní informace o sobě, národnosti, na návštěvě, rodina.
Zvuková a grafická stránka jazyka - azbuka, přízvuk, intonace, výslovnost, pravopis.
Mluvnice – oslovení, číslovky, časování sloves, základní vzory podstatných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, zvratná slovesa, slovesné vazby.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základy ruštiny, tedy psanou a mluvenou azbuku, základní slovní zásobu a základní gramatické jevy. Dále bude schopen číst, překládat a vytvářet velice jednoduché ruské texty. Student bude umět hovořit na následující témata – představování, pozdravy, telefonování, základní informace o sobě, národnosti, na návštěvě, rodina. Student bude ovládat zvukovou a grafickou stránku jazyka, tedy azbuku, přízvuk, intonaci, výslovnost, pravopis. Student si osvojí základní ruskou gramatiku - oslovení, číslovky, časování sloves, základní vzory podstatných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, zvratná slovesa, slovesné vazby.

Prerekvizity

Žádné.

Korekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

JELÍNEK, Stanislav a kol.: Raduga 1 po novomu. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238-659-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.
LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max.3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvodní hodina, azbuka - čtení , psaní
2.1L-představování, rozhovory, cvičení, protiklad, přízvučné a nepřízvučné slabiky, procvičování azbuky, čtení, psaní -
písmena "т,а,к,о,м,б,з,э,н,в,у,е,я"
3.2L-Seznam se, četba a poslech rozhovorů, nová slovní zásoba a fráze, písmena "и,л,ч,ш,ы", ruské říkanky
4.2L-pozdravy, telefonování, rozhovory, cvičení, přízvučné a nepřízvučné slabiky, intonace tázacích a oznamovacích vět, 1.pád podstatných jmen v oslovení, oficiální a neoficiální oslovení
5.2L-písmena "г,д,й,р,с,ь", číslovky 1-10 v 1.pádě, procvičování gramatiky a slovní zásoby, hraní rolí
6.3L-Mluvíte rusky?, poslech a četba rozhovorů, písmena "ж,ф,ц,щ,х,ё,ю,ъ", ruské říkanky, dny v týdnu,číslovky 11-20
7.3L-základní informace o sobě, národnosti, rozhovory, cvičení, pohyblivý přízvuk, intonace oznamovacích a tázacích vět
8.3L-"не" u sloves, časování sloves "жить, знать, говорить" v přítomném čase, procvičování gramatiky a slovní zásoby, hraní rolí
9.4L-na návštěvě, rozhovory, cvičení, nepřízvučné "o,a", intonace zvolacích vět, 1.pád číslovek 30-90 a 100-900
10.4L-podstatná jména po číslovkách, podstatná j. (брат,мама), osobní zájmena, časování sloves "звонить,быть,учить,посмотреть", píseň, opakování
11.5L-rodina, rozhovory, cvičení, intonace otázek, podstatná j. po číslovkách 2,3,4, hraní rolí
12.5L-osobní a přivlastňovací zájmena, časování sloves "работать,учиться", rodinné vztahy, doplňkový text, opakování
13.Opakování, shrnutí, hry

Cíl

Zvládnutí základů ruštiny, tedy azbuky v psané i mluvené formě, základní slovní zásoby a gramatiky. Schopnost přečíst, přeložit a vytvořit velmi jednoduché texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvodní hodina, azbuka - čtení , psaní
2.1L-představování, rozhovory, cvičení, protiklad, přízvučné a nepřízvučné slabiky, procvičování azbuky, čtení, psaní -
písmena "т,а,к,о,м,б,з,э,н,в,у,е,я"
3.2L-Seznam se, četba a poslech rozhovorů, nová slovní zásoba a fráze, písmena "и,л,ч,ш,ы", ruské říkanky
4.2L-pozdravy, telefonování, rozhovory, cvičení, přízvučné a nepřízvučné slabiky, intonace tázacích a oznamovacích vět, 1.pád podstatných jmen v oslovení, oficiální a neoficiální oslovení
5.2L-písmena "г,д,й,р,с,ь", číslovky 1-10 v 1.pádě, procvičování gramatiky a slovní zásoby, hraní rolí
6.3L-Mluvíte rusky?, poslech a četba rozhovorů, písmena "ж,ф,ц,щ,х,ё,ю,ъ", ruské říkanky, dny v týdnu,číslovky 11-20
7.3L-základní informace o sobě, národnosti, rozhovory, cvičení, pohyblivý přízvuk, intonace oznamovacích a tázacích vět
8.3L-"не" u sloves, časování sloves "жить, знать, говорить" v přítomném čase, procvičování gramatiky a slovní zásoby, hraní rolí
9.4L-na návštěvě, rozhovory, cvičení, nepřízvučné "o,a", intonace zvolacích vět, 1.pád číslovek 30-90 a 100-900
10.4L-podstatná jména po číslovkách, podstatná j. (брат,мама), osobní zájmena, časování sloves "звонить,быть,учить,посмотреть", píseň, opakování
11.5L-rodina, rozhovory, cvičení, intonace otázek, podstatná j. po číslovkách 2,3,4, hraní rolí
12.5L-osobní a přivlastňovací zájmena, časování sloves "работать,учиться", rodinné vztahy, doplňkový text, opakování
13.Opakování, shrnutí, hry