Detail předmětu

Italština pro mírně pokročilé

FAST-BYI2Ak. rok: 2013/2014

Gramatika: osobní zájmena nesamostatná, zvratná slovesa v minulém čase, minulý čas – „l´imperfetto“, budoucí a předbudoucí čas, příslovce času
Slovní zásoba: nakupování, jídlo a nápoje, orientace ve městě, restaurace a bary, film a kino
Reálie: typy obchodů v Itálii, typické italské výrobky

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student dosáhne mírně pokročilé úrovně v italské slovní zásobě a gramatice. Dále bude schopen číst, překládat a tvořit mírně složité italské texty, komunikovat o jednotlivých skutečnostech a vyjádřit vlastní názor.
Výstupní úroveň znalosti italštiny podle Evropského referenčního rámce pro jazyky je A2-.

Prerekvizity

V rozsahu volitelných předmětů Italština pro začátečníky.

Doporučená nebo povinná literatura

T. Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto italiano 1. Edilingua, 2006.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.
LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden: U4: minulý čas složený pravidelných sloves, příčestí minulá nepravidelných sloves; aktivity o víkendu.
2. týden: U4: postavení příslovcí v minulém čase složeném; pracovní pohovor.
3. týden: U4: způsobová slovesa v min. čase složeném; v baru, italská káva, Italové a bar.
4. týden: U5: budoucí čas jednoduchý; plány do budoucnosti.
5. týden: U5: budoucí čas složený; počasí, výlet, svátky a slavnosti v Itálii.
6. týden: U5: podmínkové souvětí prvního typu; cestování, vlaky v Itálii.
7. týden: U6: přivlastňovací zájmena; rodina
8. týden: U6: v restauraci.
9. týden: U6: vaření, v kuchyni, italská kuchyně
10. týden: U7: imperfektum pravidelných a nepravidelných sloves
11. týden: U7: imperfektum a minulý čas složený- použití, vyprávění v minulosti.
12. týden: předminulý čas; v kině, italská kinematografie klasická a současná.
13. týden: opakování U4- U7

Cíl

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu cca 800 slov, gramatiky pro vyjadřování se v přítomném, budoucím a minulém čase. Schopnost komunikovat o jednoduchých skutečnostech, přečíst a přeložit snadnější text. Výstupní znalosti úrovně A1 evropského referenčního rámce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zvratná slovesa v minulém čase; slovní zásoba: popis vlastního dne
2. Zájmena osobní nesamostatná; slovní zásoba: ve městě
3. Imperfektum (l´imperfetto) – tvoření; slovní zásoba: mé dětství
6. Vyprávění v minulém čase (il passato prossimo & l´imperfetto)
7. Opakování minulých časů (il passato prossimo & l´imperfetto) ; slovní zásoba: můj oblíbený film
8. Příslovce času; slovní zásoba: restaurace a bary
9. Budoucí čas; slovní zásoba: nakupování; druhy italských obchodů
10. Předbudoucí čas; slovní zásoba: typické italské výrobky
11. Konverzace na probraná témata
12. Opakování gramatiky a slovní zásoby
13. Zápočtový test