Detail předmětu

Spolehlivost, bezpečnost a diagnostika technických soustav

FSI-RBDAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na nejmodernější poznatky o spolehlivosti, bezpečnosti a diagnostice technických soustav, které se vyskytují ve strojírenské nebo elektrotechnické praxi. Důraz je kladen na principy zajišťování spolehlivosti a bezpečnosti v oblasti návrhu a především provozu uvedených soustav. Dále je pozornost soustředěna na ukazatele spolehlivosti neopravovaných a opravovaných objektů, analýzu spolehlivosti a bezpečnosti, jejich postupy a možnosti zvyšování spolehlivosti. Je rozebrána úloha údržby při provozu technických soustav. Student se také seznámí se zkouškami spolehlivosti, informačními systémy spolehlivosti, příslušnými normami a platnou legislativou. Pozornost je rovněž soustředěna na rozbor a popis technické diagnostiky, a to včetně analýzy diagnostického signálu, metod a prostředků jeho měření a vyhodnocování. Je také proveden podrobný popis vybraných diagnostických metod.

Výsledky učení předmětu

Student získá ve smyslu uvedené anotace rozsáhlé a komplexní znalosti z oblasti spolehlivosti, bezpečnosti a diagnostiky technických soustav, které mu umožní se erudovaně zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení různých problémů, které s danou problematikou souvisí.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z matematiky a fyziky na úrovni doposud absolvovaného vysokoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

MYKISKA, A. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, 206 s. Učební texty ČVUT v Praze. Fakulta strojní. ISBN 80-01-02868-2. (CS)
HAMMER, M. Spolehlivost, bezpečnost a diagnostika technických systémů. 1. vydání. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, 2012, 258 s. Studijní opora. (CS)
KREIDL, M. a ŠMÍD, R. Technická diagnostika. Senzory-metody-analýza signálu. 1. vydání. Praha: BEN-technická literatura, 2006, 408 s. ISBN 80-7300-158-6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je vyučován formou cvičení a přednášek.
Cvičení je ukončeno zápočtem. K jeho získání je nutná 100% účast a aktivita na cvičeních. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 100 bodů. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí z oblasti spolehlivosti, bezpečnosti a diagnostiky technických soustav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinnen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do spolehlivosti a bezpečnosti
2. Problematika spolehlivosti, bezpečnosti a rizik, management spolehlivosti
3. Východiska zkoumání a kvantifikace spolehlivosti
4. Ukazatelé spolehlivosti neopravovaných a opravovaných objektů
5. Spolehlivost a bezpečnost soustav, obecný postup analýzy spolehlivosti a bezpečnosti
6. Analýzy spolehlivosti a bezpečnosti – přehled a charakteristika technik analýz
7. Prostředky zvyšování spolehlivosti – bezporuchovost, bezpečnost, nadbytečnost
8. Provozní spolehlivost, úloha údržby při provozu technických soustav, hodnocení provozní spolehlivosti
9. Zkoušky spolehlivosti, informační systémy spolehlivosti, normy a legislativa
10.Úvod do technické diagnostiky, hodnocení vlastností diagnostického systému, automatizace diagnostických systémů
11.Typy a analýza diagnostických signálů, metody a prostředky jeho měření a vyhodnocování, rozdělení technické diagnostiky
12. Vybrané diagnostické metody: hlukové, akustické, ultrazvukové, vibrodiagnostika
13. Vybrané diagnostické metody: tepelné, defektoskopické, tribologie, průmyslová radiologie

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení ( 1x za 14 dní po 2 hodinách)
1.Úvod, organizační záležitosti, spolehlivost, bezpečnost, teorie rizik, management spolehlivosti
2.Seznámení s číselnými a funkčními charakteristikami spolehlivosti
3.Neopravované a opravované objekty z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti
4.Analýza spolehlivosti a bezpečnosti technických soustav, zkoušky spolehlivosti
5.Prostředky zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti, informační systémy spolehlivosti, normy, legislativa
6.Technická diagnostika, vybrané diagnostické metody
7.Vybrané diagnostické metody, zápočet

eLearning